Our Publications

(1)       Peng Zhang, Zhijun Wang, Yukiaki Ishida, Yoshimitsu Kohama, Xianxin Wu, Koichiro Yaji, Yue Sun, Cedric Bareille, Kenta Kuroda, Takeshi Kondo, Kozo Okazaki, Koichi Kindo, Kazuki Sumida, Shilong Wu, Koji Miyamoto, Taichi Okuda, Hong Ding, G.D. Gu, Tsuyoshi Tamegai, Ronny Thomale, Takuto Kawakami, Masatoshi Sato, Shik Shin, “Topological Dirac semimetal phase in the iron-based superconductor Fe(Te,Se)”, arXiv:1803.00845

(2)       H. W. Liu, G. H. Zhang, P. Richard, L. X. Zhao, G.-F. Chen, H. Ding, “Spatial-resolved X-ray photoelectron spectroscopy of Weyl semimetal NbAs”, arXiv:1802.08978

(3)       S.-F. Wu, W.-L. Zhang, L. Li, H. B. Cao, H.-H. Kung, A. S. Sefat, H. Ding, P. Richard, G. Blumberg, “On the origin of critical nematic fluctuations in pnictide superconductors”, arXiv:1712.06066

(4)       Binbin Fu, Changjiang Yi, Zhijun Wang, Meng Yang, Baiqing Lv, Xin Gao, Man Li, Yaobo Huang, Chen Fang, Hongming Weng, Youguo Shi, Tian Qian, Hong Ding, “Realization of low-energy Dirac fermions in (Ir1_xPtx)Te2 superconductors”, arXiv:1712.02500

(5)       S.-F. Wu, W.-L. Zhang, L. Li, H.-B. Cao, H.-H. Kung, A. S. Sefat, H. Ding, P. Richard, G. Blumberg, “Anomalous magneto-elastic coupling in Au-doped BaFe2As2”, arXiv:1712.01903

(6)       S.-F. Wu, W.-L. Zhang, V. K. Thorsm_lle, G. F. Chen, G. T. Tan, P. C. Dai, Y. G. Shi, C. Q. Jin, T. Shibauchi, S. Kasahara, Y. Matsuda, A. S. Sefat, H. Ding, P. Richard, G. Blumberg, “Magneto-elastic coupling in Fe-based superconductors”, arXiv:1712.01896

(7)       Binbin Fu, Changjiang Yi, Tiantian Zhang, Marco Caputo, Junzhang Ma, Xin Gao, Baiqing Lv, Lingyuan Kong, Yaobo Huang, Ming Shi, Strokov Vladimir, Chen Fang, Hongming Weng, Youguo Shi, Tian Qian, Hong Ding, “Observation of bulk nodal lines in topological semimetal ZrSiS”, arXiv:1712.00782

(8)       R. Lou, Y. F. Xu, L.-X. Zhao, Z.-Q. Han, P.-J. Guo, M. Li, J.-C. Wang, B.-B. Fu, Z.-H. Liu, Y.-B. Huang, P. Richard, T. Qian, K. Liu, G.-F. Chen, H. M. Weng, H. Ding, S.-C. Wang, “Observation of Open-Orbit Fermi Surface Topology in Extremely Large Magnetoresistance Semimetal MoAs2”,    Physical Review B 96, 241106(R) (2017)

(9)       J. Q. Lin, X. Liu, E. Blackburn, S. Wakimoto, H. Ding, Z. Islam, S. K. Sinha Quantitative characterization of the nanoscale local lattice strain induced by Sr dopants in La1.92Sr0.08CuO4”,arXiv:1707.00589

(10)    Dongfei Wang, Lingyuan Kong, Peng Fan, Hui Chen, Yujie Sun, Shixuan Du, J. Schneeloch, R.D. Zhong, G.D. Gu, Liang Fu, Hong Ding, Hongjun Gao, “Observation of pristine Majorana bound state in iron-based superconductor”, arXiv:1706.06074

(11)    Peng Zhang, Koichiro Yaji, Takahiro Hashimoto, Yuichi Ota, Takeshi Kondo, Kozo Okazaki, Zhijun Wang, Jinsheng Wen, G. D. Gu, Hong Ding, Shik Shin, “Observation of topological superconductivity on the surface of iron-based superconductor”, Science online DOI-10.1126 (2018)

(12)    J.-Z. Ma, J.-B. He, Y.-F. Xu, B.-Q. Lv, D. Chen, W.-L. Zhu, S. Zhang, L.-Y. Kong, X. Gao, L.-Y. Rong, Y.-B. Huang, P. Richard, C.-Y. Xi, Y. Shao, Y.-L. Wang, H.-J. Gao, X. Dai, C. Fang, H.-M. Weng, G.-F. Chen, T. Qian, H. Ding, “Three-component fermions with surface Fermi arcs in topological semimetal tungsten carbide”, Nature Physics online DOI-10.1038 (2018)

(13)    D. Chen, Y.-L. Jia, T.-T. Zhang, Z. Fang, K. Jin, P. Richard, H. Ding, “Raman study of electron-phonon coupling in thin films of LiTi2O4 spinel oxide superconductor”, Physical Review B 96, 094501 (2017)

(14)    Wencan Jin, Suresh Vishwanath, Jianpeng Liu, Lingyuan Kong, Rui Lou, Zhongwei Dai, Jerzy T. Sadowski, Xinyu Liu, Huai-Hsun Lien, Alexander Chaney, Yimo Han, Micheal Cao, Junzhang Ma, Tian Qian, Jerry I. Dadap, Shancai Wang, Malgorzata Dobrowolska, Jacek Furdyna, David A. Muller, Karsten Pohl, Hong Ding, Huili Grace Xing, Richard M. Osgood, Jr, “Observation of oscillatory relaxation in the Sn-terminated surface of epitaxial rock-salt SnSe {111} topological crystalline insulator”, Physical Review X 7, 041020 (2017)

(15)    D. Chen, T. T. Zhang, C. J. Yi, Z. D. Song, W.-L. Zhang, T. Zhang, Y.-G. Shi, H.-M. Weng, Z. Fang, P. Richard, H. Ding, “Robustness of topological states to lattice instability in non-symmorphic topological insulator KHgSb”, Physical Review B 96, 064102 (2017)

(16)    N. Xu, G. Autes, C. E. Matt, B. Q. Lv, M. Y. Yao, F. Bisti, V. N. Strocov, D. Gawryluk, E. Pomjakushina, K. Conder, N. C. Plumb, M. Radovic, T. Qian, O. V. Yazyev, J. Mesot, H. Ding, M. Shi, “Distinct evolutions of Weyl fermion quasiparticles and Fermi arcs with bulk band topology in Weyl semimetals”, Physical Review Letters 118, 106406 (2017)

(17)    Xun Shi, Zhiqing Han, Pierre Richard, Xianxin Wu, Xiliang Peng, Tian Qian, Shancai Wang, Jiangping Hu, Yujie Sun, Hong Ding, “FeTe1_xSex monolayer films: towards the realization of high-temperature connate topological superconductivity”, Science Bulletin 62, 503 (2017)

(18)    Fei Sun, Q. Wu, Y. L. Wu, H. Zhao, C. J. Yi, Y. C. Tian, H. W. Liu, Y. G. Shi, H. Ding, X. Dai, P. Richard, and Jimin Zhao, “Coherent helix vacancy phonon and its ultrafast dynamics waning in topological Dirac semimetal Cd3As2”, Physical Review B 95, 235108 (2017)

(19)    P. Richard, A. van Roekeghem, B. Q. Lv, T. Qian, T. K. Kim, M. Hoesch, J.-P. Hu, Athena S. Sefat, Silke Biermann, H. Ding, “Is BaCr2As2 symmetrical to BaFe2As2 with respect to half 3d shell filling?”, Physical Review B 95, 184516 (2017)

(20)    L. Y. Rong, J. Z. Ma, S. M. Nie, Z. P. Lin, Z. L. Li, B. B. Fu, L. Y. Kong, X. Z. Zhang, Y. B. Huang, H. M. Weng, T. Qian, H. Ding, and R. Z. Tan, “Electronic structure of SrSn2As2 near the topological critical point”, Scientific Reports 7, 6133 (2017)

(21)    R. Lou, B.-B. Fu, Q. N. Xu, P.-J. Guo, L.-Y. Kong, L.-K. Zeng, J.-Z. Ma, P. Richard, C. Fang, Y.-B. Huang, S.-S. Sun, Q. Wang, L. Wang, Y.-G. Shi, H. C. Lei, K. Liu, H. M. Weng, T. Qian, H. Ding, S.-C. Wang, “Evidence of topological insulator state in LaBi semimetal”, P Physical Review B 95, 115140 (2017)

(22)    B. Q. Lv, Z.-L. Feng, Q.-N. Xu, J.-Z. Ma, L.-Y. Kong, P. Richard, Y.-B. Huang, V. N. Strocov, C. Fang, H.-M. Weng, Y.-G. Shi, T. Qian, H. Ding, “Experimental Observation of Three-Component 'New Fermions' in Topological Semimetal MoP”, Nature 546, 627 (2017)

(23)    D. Rhodes, D. A. Chenet, B. E. Janicek, C. Nyby, Y. Lin, W. Jin, D. Edelberg, E. Mannebach, N. Finney, A. Antony, T. Schiros, T. Klarr, A. Mazzoni, M. Chin, Y.-c Chiu, W. Zheng, Q. R. Zhang, F. Ernst, J. I. Dadap, X. Tong, J. Ma, R. Lou, S. Wang, T. Qian, H. Ding, R. M. Osgood Jr, D. W. Paley, A. M. Lindenberg, P. Y. Huang, A. N. Pasupathy, M. Dubey, J. Hone, L. Balicas, “Engineering the structural and electronic phases of MoTe2 through W substitution”, Nano Letters 17, 1616 (2017)

(24)    S.-F. Wu, P. Richard, H. Ding, H.-H. Wen, Guotai Tan, Meng Wang, Chenglin Zhang, Pengcheng Dai, G. Blumberg, “Superconductivity and electronic fluctuations in Ba1-xKxFe2As2 studied by Raman scattering”, Physical Review B 95, 085125 (2017)

(25)    Jonathan Pelliciari, Yaobo Huang, Kenji Ishii, Chenglin Zhang, Pengcheng Dai, Gen Fu Chen, Lingyi Xing, Xiancheng Wang, Changqing Jin, Hong Ding, Philipp Werner, Thorsten Schmitt, “Magnetic moment evolution and spin freezing in doped BaFe2As2”, Scientific Reports 7, 8003 (2017)

(26)    Gerald Derondeau, Federico Bisti, Jürgen Braun, Victor A. Rogalev, Ming Shi, Thorsten Schmitt, Junzhang Ma, Hong Ding, Hubert Ebert, Vladimir N. Strocov, Ján Minár, “Fermi surface and effective masses in photoemission response of the (Ba1_xKx)Fe2As2 superconductor”, Scientific Reports 7, 8787 (2017)

(27)    J.-Z. Ma, C.-J. Yi, B. Q. Lv, Z. J. Wang, S.-M. Nie, L. Wang, L.-Y. Kong, Y.-B. Huang, P. Richard, H.-M. Weng, B. A. Bernevig, Y.-G. Shi, T. Qian, H. Ding, “Experimental Discovery of the First Nonsymmorphic Topological Insulator KHgSb”, Science Advances 3, e1602415 (2017)

(28)    N. Xu, Z. J. Wang, A. P. Weber, A. Magrez, P. Bugnon, H. Berger, C. E. Matt, J. Z. Ma, B. B. Fu, B. Q. Lv, N. C. Plumb, M. Radovic, E. Pomjakushina, K. Conder, T. Qian, J. H. Dil, J. Mesot, H. Ding, M. Shi, “Discovery of Weyl semimetal state violating Lorentz invariance in MoTe2”, arXiv:1604.02116

(29)    J.-X. Yin, Ang Li, X. -X. Wu, Jian Li, Zheng Wu, J.-H. Wang, C.-S. Ting, P.-H. Hor, X. J. Liang, C. L. Zhang, P. C. Dai, X. C. Wang, C. Q. Jin, G. F. Chen, J. P. Hu, Z. -Q. Wang, H. Ding, S. H. Pan, “Real-space Orbital-selective Probing of the Cooper Pairing in Iron Pnictides”, arXiv:1602.04949

(30)    Zhi-Guo Liu, Shang-Fei Wu, Jia-Xin Yin, Wen-Hong Wang, Wan-Dong Kong, Hao-Jun Yang, Pierre Richard, Hong Ding, Lei Yan, “Unconventional Magnetization of Fe3O4 Thin Film Grown on Amorphous SiO2 Substrate”, arXiv:1411.0208

(31)    W.-L. Zhang, P. Richard, H. Ding, Athena S. Sefat, J. Gillett, Suchitra E. Sebastian, M. Khodas, G. Blumberg, “On the origin of the electronic anisotropy in iron pnicitde superconductors”, arXiv:1410.6452

(32)    S.-F. Wu, W.-L. Zhang, D. Hu, H.-H. Kung, A. Lee, H.-C. Mao, P.-C. Dai, H. Ding, P. Richard, G. Blumberg, “Collective excitations of dynamic Fermi surface deformations in BaFe2(As0.5P0.5)2”, accepted by Physical Review B

(33)    X. Shi, Z.-Q. Han, X.-L. Peng, P. Richard, T. Qian, X.-X. Wu, M.-W. Qiu, S.C. Wang, J.P. Hu, Y.-J. Sun, H. Ding, “Enhanced superconductivity accompanying a Lifshitz transition in electron-doped FeSe monolayer”, Nature Communications, 8, 14988 (2017)

(34)    Peng Zhang, J.-Z. Ma, Yukiaki Ishida, Q.-N. Xu, B.-Q. Lv, Koichiro Yaji, L.-X. Zhao, G.-F. Chen, H.-M. Weng, X. Dai, Z. Fang, X.-Q. Chen, L. Fu, T. Qian, H. Ding, Shik Shin, “Topologically entangled Rashba-split bands on the grey arsenic surface”, Physical Review Letters 118, 046802 (2017)

(35)    J. Ma, B.B. Fu, J.Z. Ma, L.Y. Kong, D. Chen, J. F. Shao, C.J. Zhang, T. Qian, Y.H. Zhang, H. Ding, “Experimental Investigation of Electronic Structure of La(O,F)BiSe2”, Chinese Physical Letters 33, 127401 (2016)

(36)    H. Miao, Z. P. Yin, S. F. Wu, J. M. Li, J. Ma, B. -Q. Lv, X. P. Wang, T. Qian, P. Richard, L. -Y. Xing, X. -C. Wang, C. Q. Jin, K. Haule, G. Kotliar, H. Ding, “Orbital-differentiated coherence-incoherence crossover identified by photoemission spectroscopy in LiFeAs”, Physical Review B 94, 201109 (2016)

(37)    L.-K. Zeng, R. Lou, D.-S. Wu, P.-J. Guo, L.-Y. Kong, Y.-G. Zhong, J.-Z. Ma, B.-B. Fu, P. Richard, P. Wang, G. T. Liu, L. Lu, S.-S. Sun, Q. Wang, L. Wang, Y.-G. Shi, H.-C. Lei, K. Liu, S.-C. Wang, T. Qian, J.-L. Luo, H. Ding, “Compensated semimetal LaSb with unsaturated magnetoresistance”, Physical Review Letters 117, 127204 (2016)

(38)    W.-L. Zhang, P. Richard, A. van Roekeghem, S.-M. Nie, N. Xu, P. Zhang, H. Miao, S.-F. Wu, J.-X. Yin, B. B. Fu, L.-Y. Kong, T. Qian, Z.-J. Wang, Z. Fang, A. S. Sefat, S. Biermann, H. Ding, “ARPES observation of Mn-pnictide hybridization and negligible band structure renormalization in BaMn2As2 and BaMn2Sb2”, Physical Review B 94, 155155 (2016)

(39)    P. Zhang, J. Ma, T. Qian, Y. G. Shi, A. V. Fedorov, J. D. Denlinger, X. X. Wu, J. P. Hu, P. Richard, H. Ding, “Disentangling the surface and bulk electronic structures of LaOFeAs”, Physical Review B 94, 104517 (2016)

(40)    N. R. Davies, R. D. Johnson, A. J. Princep, L. A. Gannon, J.-Z. Ma, T. Qian, P. Richard, H. Li, H. Nowell, P. J. Baker, Y. G. Shi, H. Ding, J. Luo, Y. F. Guo, A. T. Boothroyd, “Commensurate lattice distortion in the layered titanium oxypnictides Na2Ti2Pn2O (Pn= As, Sb) determined by X-ray diffraction”, Physical Review B 94, 104515 (2016)

(41)    P. Zhang, X.-L. Peng, T. Qian, P. Richard, X. Shi, J.-Z. Ma, B.-B. Fu, Y. L. Guo, Z. Q. Han, S. C. Wang, L. L. Wang, Q.-K. Xue, J. P. Hu, Y.-J. Sun, and H. Ding, “Observation of high-Tc superconductivity in rectangular FeSe/STO(110) monolayer”, Physical Review B 94, 104510 (2016)

(42)    L. Y. Xing, X. Shi, P. Richard, X. C. Wang, Q. Q. Liu, B. Q. Lv, J.-Z. Ma, B. B. Fu, L.-Y. Kong, H. Miao, T. Qian, T. K. Kim, M. Hoesch, H. Ding, C. Q. Jin, “Observation of non-Fermi liquid behavior in hole-doped LiFe1_xVxAs”, Physical Review B 94, 094524 (2016)

(43)    J. -X. Yin, J. H. Wang, Z. Wu, A. Li, X. J. Liang, H. Q. Mao, G. F. Chen, B. Lv, C. -W. Chu, H. Ding, S. H. Pan, “Tip Pressure Induced Incoherent Energy Gap in CaFe2As2”, Chinese Physical Letters 33, 067401 (2016)

(44)    L.-K. Zeng, P. Richard, A. van Roekeghem, J.-X. Yin, S.-F. Wu, Z. G. Chen, N. L. Wang, S. Biermann, T. Qian, and H. Ding, “Angle-resolved spectroscopy study of Ni-based superconductor SrNi2Pn2 (Pn = As, P)”, Physical Review B 94, 024524 (2016)

(45)    N. Xu, H. Ding, M. Shi, “Spin- and angle-resolved photoemission on the topological Kondo Insulator candidate: SmB6”, J. Phys.: Condens. Matter 28, 363001 (2016)

(46)    W.-L. Zhang, Athena S. Sefat, H. Ding, P. Richard, and G. Blumberg “Stress-induced nematicity in EuFe2As2 studied by Raman spectroscopy”,  Physical Review B 94, 014513 (2016)

(47)    Ambroise van Roekeghem, Pierre Richard, Xun Shi, Shangfei Wu, Lingkun Zeng, Bayrammurad Saparov, Yoshiyuki Ohtsubo, Tian Qian, Athena S. Sefat, Silke Biermann, Hong Ding, “Tetragonal and collapsed-tetragonal phases of CaFe2As2 -- a view from angle-resolved photoemission and dynamical mean field theory”, Physical Review B 93, 245139 (2016)

(48)    R. Lou, J.-Z. Ma, Q.-N. Xu, B.-B. Fu, L.-Y. Kong, Y.-G. Shi, P. Richard, H.-M. Weng, Z. Fang, S.-S. Sun, Q. Wang, H.-C. Lei, T. Qian, H. Ding, S.-C. Wang, “Two-dimensional topological bands on the surface of ZrSnTe crystal”, Physical Review B 93, 241104(R) (2016)

(49)    Xuerong Liu, M. P. M. Dean, Z. Y. Meng, M. H. Upton, T. Qi, T. Gog, Y.Cao, J.Q. Lin, D. Meyers, H. Ding, G. Cao, H. P. Hill, “Anisotropic softening of magnetic excitations in lightly electron doped Sr2IrO4”, Physical Review B 93, 241102 (2016)

(50)    Rui Yu, Hongming Weng, Zhong Fang, Hong Ding, Xi Dai, “Determine the chirality of Weyl fermions from the circular dichroism spectra of time-dependent ARPES”, Physical Review B 93, 205133 (2016)

(51)    W.-L. Zhang, Z. P. Yin, A. Ignatov, Z. Bukowski, Janusz Karpinski, Athena S. Sefat, H. Ding, P. Richard, G. Blumberg, “Raman scattering study of spin-density-wave-induced anisotropic electronic properties in AFe2As2 (A=Ca,Eu)”, Physical Review B 93, 205106 (2016)

(52)    H.W. Liu, P. Richard, L.X. Zhao, G.-F. Chen and H. Ding, “Comparative Raman study of Weyl semimetals TaAs, NbAs, TaP and NbP”, J. Phys.: Condens. Matter 28, 295401 (2016)

(53)    R. Wu, J.-Z. Ma, L.-X. Zhao, S.-M. Nie, X. Huang, J.-X. Yin, B.-B. Fu, P. Richard, G.-F. Chen, Z. Fang, X. Dai, H.-M. Weng, T. Qian, H. Ding, S. H. Pan, “Experimental evidence of large-gap two-dimensional topological insulator on the surface of ZrTe5”, Physical Review X 6, 021017 (2016)

(54)    D. Chen, T. T. Zhang, Z.-D. Song, H. Li, W.-L. Zhang, T. Qian, J.-L. Luo, Y.-G. Shi, Z. Fang, P. Richard, H. Ding, “New phase transition in Na2Ti2As2O revealed by Raman scattering”, Physical Review B 93, 140501 (2016)

(55)    Kun Jiang, Jiangping Hu, Hong Ding, Ziqiang Wang, “Interatomic Coulomb interaction and electron nematic bond order in FeSe”, Physical Review B 93, 115138 (2016)

(56)    Rui Lou, Yipeng Cai, Zhonghao Liu, Tian Qian, Lingxiao Zhao, Yu Li, Kai Liu, Zhiqing Han, Dandan Zhang, Junbao He, Genfu Chen, Hong Ding, and Shancai Wang, “Interplay between multiple charge-density waves and the relationship with superconductivity in Pdx HoTe3”, Physical Review B 93, 115133 (2016)

(57)    X. Shi, P. Richard, Kefeng Wang, M. Liu, C. E. Matt, N. Xu, R. S. Dhaka, Z. Ristic, T. Qian, Y.-F. Yang, C. Petrovic, M. Shi, H. Ding, “Observation of Dirac-like band dispersion in LaAgSb2”, Physical Review B 93, 081105 (2016)

(58)    Ambroise van Roekeghem, Pierre Richard, Hong Ding, Silke Biermann, “Spectral properties of transition metal pnictides and chalcogenides: angle-resolved photoemission spectroscopy and dynamical mean field theory”, C. R. Phys. 17, 140, (2016)

(59)    N. Xu, H. M. Weng, B. Q. Lv, C. Matt, J. Park, F. Bisti, V. N. Strocov, D. gawryluk, E. Pomjakushina, K. Conder, N. C. Plumb, M. Radovic, G. Autès, O. V. Yazyev, Z. Fang, X. Dai, G. Aeppli, T. Qian, J. Mesot, H. Ding, M. Shi, “Observation of Weyl nodes and Fermi arcs in TaP”, Nature Communications 7,11006 (2016)

(60)    Y. M. Dai, H. Miao, L. Y. Xing, X. C. Wang, C. Q. Jin, H. Ding, and C. C. Homes, “Coexistence of Clean- and Dirty-limit Superconductivity in LiFeAs”, Physical Review B 93, 054508 (2016)

(61)    Yongkang Luo, H. Li, Y. M. Dai, H. Miao, Y. G. Shi, H. Ding, A. J. Taylor, D. A. Yarotski, R. P. Prasankumar, and J. D. Thompson, “Hall effect in the extremely large magnetoresistance semimetal WTe2”, Applied Physics Letters 107, 182411 (2015)

(62)    B. Q. Lv, S. Muff, T. Qian, Z. D. Song, S. M. Nie, N. Xu, P. Richard, C. E. Matt, N. C. Plumb, L. X. Zhao, G. F. Chen, Z. Fang, X. Dai, J. H. Dil, J. Mesot, M. Shi, H. M. Weng, H. Ding, “Observation of Fermi-arc spin texture in TaAs”, Physical Review Letters 115, 217601 (2015)

(63)    Y. M. Dai, J. Bowlan, H. Li, H. Miao, Y. G. Shi, S. A. Trugman, J.-X. Zhu, H. Ding, A. J. Taylor, D. A. Yarotski, R. P. Prasankumar, “Ultrafast Carrier Dynamics in the Large Magnetoresistance Material WTe2”, Physical Review B 92, 161104(R) (2015)

(64)    Zhijun Wang, P. Zhang, Gang Xu, L.K. Zeng, H. Miao, Xiaoyan Xu, T. Qian, Hongming Weng, P. Richard, A. V. Fedorov, H. Ding, Xi Dai, Zhong Fang, “Topological nature of FeSe0.5Te0.5 superconductor”, Physical Review B 92, 115119 (2015)

(65)    H. W. Liu, P. Richard, Z. D. Song, L. X. Zhao, Z. Fang, G.-F. Chen, H. Ding, “Raman study of lattice dynamics in Weyl semimetal TaAs”, Physical Review B 92, 064302 (2015)

(66)    W.-L. Zhang, H. Li, Dai Xia, H. W. Liu, Y.-G. Shi, J. L. Luo, Jiangping Hu, P. Richard, H. Ding, “Observation of Raman active phonon with Fano lineshape in quasi-one-dimensional superconductor K2Cr3As3”, Physical Review B 92, 060502 (2015)

(67)    D. Chen, P. Richard, Z.-D. Song, W.-L. Zhang, S.-F. Wu, W. H. Jiao, Z. Fang, G.-H. Cao, H. Ding, “Raman scattering investigation of quasi-one-dimensional superconductor Ta4Pd3Te16”, Journal of Physics: condensed matter 27, 495701 (2015)

(68)    Y. M. Dai, H. Miao, L. Y. Xing, X. C. Wang, P. S. Wang, H. Xiao, T. Qian, P. Richard, X. G. Qiu, W. Yu, C. Q. Jin, Z. Wang, P. D. Johnson, C. C. Homes, H. Ding, “Fermi surface nesting driven Fermi liquid to non-Fermi liquid crossover with suppressed superconductivity in LiFe1-xCoxAs”, Physical Review X 5, 031035 (2015)

(69)    S. F. Wu, P. Richard, A. van Roekeghem, S. M. Nie, H. Miao, N. Xu, T. Qian, B. Saparov, Z. Fang, S. Biermann, Athena S. Sefat, H. Ding, “Direct spectroscopic evidence for completely filled Cu 3d shell in BaCu2As2 and a-BaCu2Sb2”, Physical Review B 91, 235109 (2015)

(70)    B. Q. Lv, N. Xu, H. M. Weng, J. Z. Ma, P. Richard, X. C. Huang, L. X. Zhao, G. F. Chen, C. Matt, F. Bisti, V. Strokov, J. Mesot, Z. Fang, X. Dai, T. Qian, M. Shi, H. Ding, “Observation of Weyl nodes in TaAs”, Nature Physics 11, 724-727 (2015)

(71)    Delong Fang, Xun Shi, Zengyi Du, Pierre Richard, Huan Yang, X.X.Wu, Peng Zhang, Tian Qian, Xiaxin Ding, Zhenyu Wang, T. K. Kim, M. Hoesch, Xianhui Chen, Jiangping Hu, Hong Ding, Hai-Hu Wen, “Observation of a van Hove Singularity with Gap Nodes in KFe2As2”, Physical Review B 92, 144513 (2015)

(72)    Rui Lou, Zhonghao Liu, Wencan Jin, Haifeng Wang, Zhiqing Han, Kai Liu, Xueyun Wang, Tian Qian, Yevhen Kushnirenko, Sang-Wook Cheong, Richard M. Osgood, Jr., Hong Ding, Shancai Wang, “Sudden Gap Closure across the Topological Phase Transition in (Bi1-xInx)2Se3”, Physical Review B 92, 115150 (2015)

(73)    N. Xu, C. E. Matt, P. Richard, A. van Roekeghem, S. Biermann, X. Shi, S.-F. Wu, H. W. Liu, D. Chen, T. Qian, N. C. Plumb, M. Radovic, Hangdong Wang, Qianhui Mao, Jianhua Du, Minghu Fang, J. Mesot, H. Ding, M. Shi, “Camelback-shaped band reconciles heavy electron behavior with weak electronic Coulomb correlations in superconducting TlNi2Se2”, Physical Review B 92, 081116 (2015)

(74)    P. Richard, T. Qian, H. Ding, “ARPES measurements of the superconducting gap of Fe-based superconductors and their implications to the pairing mechanism”, Journal of Physics: Condensed Matter 27, 293203 (2015)

(75)    P. Zhang, T. Qian, P. Richard, X. P. Wang, H. Miao, B. Q. Lv, B. B. Fu, T. Wolf, C. Meingast, X. X. Wu, Z. Q. Wang, J. P. Hu, H. Ding, “Observation of two distinct dxz/dyz band splittings in FeSe”, Physical Review B 91, 214503 (2015)

(76)    B. Q. Lv, H. M. Weng, B. B. Fu, X. P. Wang, H. Miao, J. Ma, P. Richard, X. C. Huang, L. X. Zhao, G. F. Chen, Z. Fang, X. Dai, T. Qian, H. Ding, “Experimental discovery of Weyl semimetal TaAs”, Physical Review X 5, 031013 (2015)

(77)    E. Razzoli, C. E. Matt, M. Kobayashi, X.-P. Wang, V. N. Strocov, A. van Roekeghem, S. Biermann, N. C. Plumb, M. Radovic, T. Schmitt, C. Capan, Z. Fisk, P. Richard, H. Ding, P. Aebi, J. Mesot, M. Shi, “Tuning electronic correlations in transition metal pnictides: chemistry beyond the valence count”, Physical Review B 91, 214502 (2015)

(78)    X. Liu, M. P. M. Dean, J. Liu, S. G. Chiuzb_ian, N. Jaouen, A. Nicolaou, W. G. Yin, C. Rayan Serrao, R. Ramesh, H. Ding, J. P. Hill, “Probing single magnon excitations in Sr2IrO4 using O K-edge resonant inelastic X-ray scattering”, Journal of Physics: Condensed Matter 27202202 (2015)

(79)    W. -D. Kong, S. -F. Wu, P. Richard, C. -S. Lian, J. -T. Wang, C. -L. Yang, Y. -G. Shi, H. Ding, “Raman scattering investigation of large positive magnetoresistance material WTe2”, Applied Physics Letters 106, 081906 (2015)

(80)    W.-D. Kong, S.-F. Wu, G. Wang, T. Qian, J.-X. Yin, P. Richard, L. Yan, and H. Ding      “Growth of high-quality superconducting FeSe0.5Te0.5 thin films suitable for angle-resolved photoemission spectroscopy measurements via pulsed laser deposition”,  Chinese Physics Letters 32, 087401 (2015)

(81)    Zhiqiang Tu, Shangfei Wu, Fan Yang, Yongfeng Li, Liqiang Zhang, Hongwen Liu, Hong Ding, Pierre Richard, “Three-Dimensional Nanoporous Graphene Substrate for Surface-Enhanced Raman Scattering”, Materials Letters 152, 264 (2015)

(82)    J.-X. Yin, Zheng Wu, J.-H. Wang, Z.-Y. Ye, Jing Gong, X. -Y. Hou, Lei Shan, Ang Li, X. -J. Liang, X.-X. Wu, Jian Li, C.-S. Ting, Z. Wang, J.-P. Hu, P.-H. Hor, H. Ding, S. H. Pan, “Observation of a Robust Zero-energy Bound State in Iron-based Superconductor Fe(Te,Se)”, Nature Physics 11, 543 (2015)

(83)    W.-D. Kong, H. Miao, T. Qian, Z. J. Wang, G. Xu, A. F. Fang, Y.-B. Huang, P. Zhang, X. Shi, Z. Fang, X. Dai, P. Richard, N. L. Wang, and H. Ding, “Surface state bands in superconducting (PtxIr1-x)Te2”, Chinese Physics Letters 32, 077402 (2015)

(84)    H. Miao, T. Qian, X. Shi, P. Richard, T. K. Kim, M. Hoesch, L. Y. Xing, X. C. Wang, C. Q. Jin, J. P. Hu, H. Ding, “Observation of strong electron pairing on bands without Fermi surfaces in LiFe1-xCoxAs”, Nature Communications 6, 6056 (2015)

(85)    L.Y. Xing, H. Miao, X.C. Wang, J. Ma, Q.Q. Liu, Z. Deng, H. Ding, C.Q. Jin, “The anomaly Cu doping effects on LiFeAs superconductors”, Journal of Physics: Condensed Matter 26, 435703 (2014)

(86)    N. Xu, C. E. Matt, E. Pomjakushina, J. H. Dil, G. Landolt, J.-Z. Ma, X. Shi, R. S. Dhaka, N. C. Plumb, M. Radovic, V. N. Strocov, T. K. Kim, M. Hoesch, K. Conder, J. Mesot, H. Ding, M. Shi, “Surface vs bulk electronic structures of a moderately correlated topological insulator YbB6 revealed by ARPES”, Physical Review B 90, 085148 (2014)

(87)    J.-Z. Ma A. van Roekeghem P. Richard, Z.-H. Liu, H. Miao, L.-K. Zeng, N. Xu, M. Shi, C. Cao, J.-B. He, G.-F. Chen, Y.-L. Sun, G.-H. Cao, S.-C. Wang, S. Biermann, T. Qian and H. Ding, “Correlation-induced self-doping in iron-pnictide superconductor Ba2Ti2Fe2As4O”, Physical Review Letters 113, 266407 (2014)

(88)    Ambroise van Roekeghem, Thomas Ayral, Jan M. Tomczak, Michele Casula, Nan Xu, Hong Ding, Michel Ferrero, Olivier Parcollet, Hong Jiang, Silke Biermann, “Dynamical correlations and screened exchange on the experimental bench: spectral properties of the cobalt pnictide BaCo2As2”, Physical Review Letters 113, 266403 (2014)

(89)    T. Qian, H. Miao, Z. J. Wang, X. Liu, X. Shi, Y. B. Huang, P. Zhang, P. Richard, M. Shi, M. H. Upton, J. P. Hill, G. Xu, X. Dai, Z. Fang, H. C. Lei, C. Petrovic, A. F. Fang, N. L. Wang, and H. Ding, “Structural phase transition induced by van Hove singularity in 5d transition metal compound IrTe2”, New Journal of Physics 16, 123038 (2014)

(90)    P. Zhang, P. Richard, N. Xu, Y.-M. Xu, J. Ma, T. Qian, A. V. Fedorov, J. D. Denlinger, G. D. Gu, and H. Ding, “Observation of an electron band above the Fermi level in FeTe0.55Se0.45 from in-situ surface doping”, Applied Physics Letters 105, 172601 (2014)

(91)    Xing, LY; Miao, H; Wang, Xiancheng; Ma, J; Liu, Q; Deng, Z; Ding, Hong; Jin, Changqing, “The anomaly doping of Cu on LiFeAs superconductors", Journal of Physics: Condensed Matter 26, 435703 (2014)

(92)    Gang Wang, Tianping Ying, Yaobo Huang, Shifeng Jin, Lei Yan, Hong Ding, Xiaolong Chen, “Growth of (NaxKy)FezSe2 crystals by chlorides flux at low temperatures”, Journal of Crystal Growth 405, 1 (2014)

(93)    N. Xu, C. E. Matt, E. Pomjakushina, X. Shi, R. S. Dhaka, N. C. Plumb, M. Radovic , P. K. Biswas, D. Evtushinsky, V. Zabolotnyy, J. H. Dil, K. Conder, J. Mesot, H. Ding, and M. Shi, “Exotic Kondo crossover in a wide temperature region in the topological Kondo insulator SmB6 revealed by high-resolution ARPES”, Physical Review B 90, 085148 (2014)

(94)    S. F. Wu, P. Richard, X. B. Wang, C. S. Lian, S. M. Nie, J. T. Wang, N. L. Wang, and H. Ding, “Raman scattering investigation of the electron-phonon coupling in superconducting Nd(O,F)BiS2”, Physical Review B 90, 054519 (2014)

(95)    L. K. Zeng, X. B. Wang, J. Ma, P. Richard, S. M. Nie, H. M. Weng, N. L. Wang, Z. Wang, T. Qian, H. Ding, “Observation of anomalous temperature dependence of spectrum on small Fermi surfaces in a BiS2-based superconductor”, Physical Review B 90, 054512 (2014)

(96)    N. Xu, P.K. Biswas, J.H. Dil, R.S. Dhaka, G. Landolt, S. Muff, C.E. Matt, X. Shi, N.C. Plumb, M. Radovic, E. Pomjakushina, K. Conder, A. Amato, S.V. Borisenko, R. Yu, H.-M. Weng, Z. Fang, X. Dai, J. Mesot, H. Ding, M. Shi, “Direct observation of the spin texture in strongly correlated SmB6 and experimental realization of the first topological Kondo insulator”, Nature Communications 5, 4566 (2014)

(97)    P. Zhang, P. Richard, T. Qian, X. Shi, J. Ma, L.-K. Zeng, X.-P. Wang, E. Rienks, C.-L. Zhang, Pengcheng Dai, Y.-Z. You, Z.-Y. Weng, X.-X. Wu, J. P. Hu, H. Ding, “Observation of momentum-confined in-gap impurity state in Ba0.6K0.4Fe2As2: evidence for anti-phase s± pairing”, Physical Review X 4, 031001 (2014)

(98)    L.-L. Jia, Z.-H. Liu, Y.-P. Cai, T. Qian, X.-P. Wang, H. Miao, P. Richard, Y.-G. Zhao, Y. Li, D.-M. Wang, J.-B. He, M. Shi, G.-F. Chen, H. Ding, and S.-C. Wang, “Observation of well-defined quasiparticles at a wide energy range in a quasi-two-dimensional system”, Physical Review B 90, 035133 (2014)

(99)    H. Miao, L. -M. Wang, P. Richard, S. -F. Wu, J. Ma, T. Qian, L. -Y. Xing, X. -C. Wang, C. -Q. Jin, C. -P. Chou, Z. Wang, W. Ku, H. Ding, “Coexistence of orbital degeneracy lifting and superconductivity in iron-based superconductors”, Physical Review B 89, 220503(R) (2014)

(100) E. Ieki, K. Nakayama, Y. Miyata, T. Sato, H. Miao, N. Xu, X.-P. Wang, P. Zhang, T. Qian, P. Richard, Z.-J. Xu, J. S. Wen, G. D. Gu, H. Q. Luo, H.-H. Wen, H. Ding, and T. Takahashi, “Evolution from incoherent to coherent electronic states and its implications for superconductivity in FeTe1_x Sex”, Physical Review B 89, 140506(R) (2014)

(101) S.-F. Wu, P. Richard, W.-L. Zhang, C.-S. Lian, Y.-L. Sun, G.-H. Cao, J.-T. Wang, and H. Ding, “Raman scattering investigation of superconducting Ba2Ti2Fe2As4O”, Physical Review B 89, 134522 (2014)

(102) L. Xue, R. Reininger, Y.-Q. Wu, Y. Zou, Z.-M. Xu,Y.-B. Shi, J. Dong, H. Ding, J.-L. Sun, Y. Wang, R.-Z. Tai, “Design of an ultrahigh-energy-resolution and wide-energy-range soft X-ray beamline”, Journal of Synchrotron Radiation 21, 273 (2014)

(103) SHI Ying-Bo, HUANG Yao-Bo, WANG Xiao-Ping, SHI Xun, ROEKEGHEM A-Van, ZHANG Wei-Lu, XU Na, RICHARD Pierre, QIAN Tian, RIENKS Emile, THIRUPATHAIAH S5,6, ZHAO Kan, JIN Chang-Qing, SHI Ming, DING Hong, Observation of Strong-Coupling Pairing with Weakened Fermi-Surface Nesting at Optimal Hole Doping in Ca0.33Na0.67Fe2As2”, Chinese Physics Letters 31, 067403 (2014)

(104) P. Richard, C. Capan, J. Ma, P. Zhang, N. Xu, T. Qian, J. D. Denlinger, G.-F. Chen, A. S. Sefat, Z. Fisk, H. Ding, “Angle-resolved photoemission spectroscopy observation of anomalous electronic states in EuFe2As2-xPx”, Journal of Physics: Condensed Matter, 26 035702 (2013)

(105) N. Xu, P. Richard, X. Shi, A. van Roekeghem, T. Qian, E. Razzoli, E. Rienks, G.-F. Chen, E. Ieki, K. Nakayama, T. Sato, T. Takahashi, M. Shi, H. Ding, “Possible nodal superconducting gap emerging at the Lifshitz transition in heavily hole-doped Ba0.1K0.9Fe2As2”, Physical Review B 88, 220508(R) (2013)

(106) N. Xu, X. Shi, P. K. Biswas, C. E. Matt, R. S. Dhaka, Y. Huang, N. C. Plumb, M. Radovic, J. H. Dil, E. Pomjakushina, A. Amato, Z. Salman, D. McK. Paul, J. Mesot, H. Ding, M. Shi, “Surface and Bulk Electronic Structure of the Strongly Correlated System SmB6 and Implications for a Topological Kondo Insulator”, Physical Review B 88, 121102(R) (2013)

(107) R. H. Yuan, W. D. Kong, L. Yan, H. Ding, N. L. Wang, “In-plane optical spectroscopy study on FeSe epitaxial thin film grown on SrTiO3 substrate”, Physical Review B 87, 144517 (2013)

(108) N. Xu, P. Richard, X.-P. Wang, X. Shi, A. van Roekeghem, T. Qian, E. Ieki, K. Nakayama, T. Sato, E. Rienks, S. Thirupathaiah, J. Xing, H.-H. Wen, M. Shi, T. Takahashi, H. Ding ARPES observation of isotropic superconducting gaps in isovalent Ru-substituted Ba(Fe0.75Ru0.25)2As2”, Physical Review B 87, 094513 (2013)

(109) X. Liu, T. F. Seman, K. H. Ahn, Michel van Veenendaal, D. Casa, D. Prabhakaran, A. T. Boothroyd, H. Ding, J. P. Hill, Strongly momentum-dependent screening dynamics in La0.5Sr1.5MnO4 observed with resonant inelastic x-ray scattering”, Physical Review B 87, 201103(R) (2013)

(110) E. Razzoli, G. Drachuck, A. Keren, M. Radovic, N. C. Plumb, J. Chang, Y.-B. Huang, H. Ding,  J. Mesot, and M. Shi, “Evolution from a nodeless gap to dx2_y2 form in underdoped La2_xSrxCuO4”, Physical Review Letters 110, 047004 (2013)

(111) Ke-Jin Zhou, Yao-Bo Huang, Claude Monney, Xi Dai, Vladimir N. Strocov, Nan-Lin Wang, Zhi-Guo Chen, Chenglin Zhang, Pengcheng Dai, Luc Patthey, Jeroen van den Brink, Hong Ding & Thorsten Schmitt, “Persistent high-energy spin excitations in iron-pnictide superconductors”, Nature Communications 4, 1470 (2013)

(112) N. Xu, P. Richard, A. van Roekeghem, P. Zhang, H. Miao, W.-L. Zhang, T. Qian, M. Ferrero, A. S. Sefat, S. Biermann, H. Ding, Electronic band structure of BaCo2As2: a fully-doped ferropnictide with reduced electronic correlations”, Physical Review X 3, 011006 (2013)

(113) Y.-B. Huang, P. Richard, J.-H. Wang, X.-P. Wang, X. Shi, N. Xu, Z. Wu, A. Li, J.-X. Yin, T. Qian, B. Lv, C. W. Chu, S. H. Pan, M. Shi, H. Ding, “Experimental investigation of the electronic structure of Ca0.83La0.17Fe2As2”, Chinese Physics Letters 30, 017402 (2013)

(114) Y.-B. Huang, P. Richard, X.-P. Wang, T. Qian, H. Ding, “Angle-resolved photoemission studies of the superconducting gap symmetry in Fe-based superconductors”, AIP Advances 2, 041409 (2012)

(115) P. Richard, T. Sato, S. Souma, N. Nakayama, H. W. Liu, K. Iwaya, T. Hitosugi, H. Aida, H. Ding, T. Takahashi , “Observation of momentum space semi-localization in Si-dopedβ-Ga2O3”, Applied Physics Letters 101, 232105 (2012)

(116) Meng Wang, Miaoyin Wang, Hu Miao, S. V. Carr, D. L. Abernathy, M. B. Stone, X. C. Wang, Lingyi Xing, C. Q. Jin, Xiaotian Zhang, Jiangping Hu, Tao Xiang, Hong Ding, and Pengcheng Dai, “Effect of Li-deficiency impurities on the electron-overdoped LiFeAs superconductor”, Physical Review B 86, 144511 (2012)

(117) X.-P. Wang, P. Richard, A. van Roekeghem, Y.-B. Huang, E. Razzoli, T. Qian, H.-D. Wang, C.-H. Dong, M.-H. Fang, M. Shi, H. Ding, “Observation of an isotropic superconducting gap at the Brillouin zone center of Tl0.63K0.37Fe1.78Se2”, EPL 99, 67001 (2012)

(118) N. Xu, T. Qian, P. Richard, Y.-B. Shi, X.-P. Wang, P. Zhang, Y.-B. Huang, Y.-M. Xu, H. Miao, G. Xu, G.-F. Xuan, W.-H. Jiao, Z.-A. Xu, G.-H. Cao, H. Ding, “Effects of Ru Substitution on Dimensionality and Electron Correlations in Ba(Fe1-xRux)2As2”, Physical Review B 86, 064505 (2012)

(119) Liu, Z. -H.; Richard, P.; Li, Y.; Jia, L. -L.; Chen, G. -F.; Xia, T. -L.; Wang, D. -M.; He, J. -B.; Yang, H. -B.; Pan, Z. -H.; Valla, T.; Johnson, P. D.; Xu, N.; Ding, H.; Wang, S. -C., “Orbital characters and near two-dimensionality of Fermi surfaces in NaFe1-xCoxAs”, Applied Physics Letters, 101, 202601 (2012)

(120) Z.-H. Liu, P. Richard, N. Xu, G. Xu, Y. Li, X.-C. Fang, L.-L. Jia, G.-F. Chen, D.-M. Wang, J.-B. He, T. Qian, J.-P. Hu, H. Ding, S.-C. Wang, “Three-dimensionality and orbital characters of Fermi surface in (Tl,Rb)yFe2-xSe2”, Physical Review Letters 109, 037003 (2012)

(121) X.-P. Wang, P. Richard, Y.-B. Huang, H. Miao, L. Cevey, N. Xu, Y.-J. Sun, T. Qian, Y.-M. Xu, M. Shi, J.-P. Hu, X. Dai, H. Ding, “Orbital Characters Determined from Fermi Surface Intensity Patterns using Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy”, Physical Review B 85, 214518 (2012)

(122) J.P. Hu, H. Ding, “Local antiferromagnetic exchange and collaborative Fermi surface as key ingredients of high temperature superconductors”, Scientific Reports 2, 381 (2012)

(123) K. Umezawa, Y. Li, H. Miao, K. Nakayama, Z.-H. Liu, P. Richard, T. Sato, J. B. He, D.-M. Wang, G. F. Chen, H. Ding, T. Takahashi, S.-C. Wang, “Unconventional Anisotropic s-Wave Superconducting Gaps of LiFeAs Iron-Pnictide Superconductor”, Physical Review Letters 108, 037002 (2012)

(124) Y. Tanaka, K. Nakayama, S. Souma, T. Sato, N. Xu, P. Zhang, P. Richard, H. Ding, Y. Suzuki, P. Das, K. Kadowaki, and T. Takahashi, “Evolution of electronic structure upon Cu doping in the topological insulator Bi2Se3”, Physical Review B 85, 125111 (2012)

(125) H. Miao, P. Richard, Y. Tanaka, K. Nakayama, T. Qian, K. Umezawa, T. Sato, Y.-M. Xu, Y.-B. Shi, N. Xu, X.-P. Wang, P. Zhang, H.-B. Yang, Z.-J. Xu, J. S. Wen, G.-D. Gu, X. Dai, J.-P. Hu, T. Takahashi, H. Ding, “Isotropic superconducting gaps with enhanced pairing on electron Fermi surfaces in FeTe0.55Se0.45”, Physical Review B 85, 094506 (2012)

(126) P. Richard, T. Sato, K. Nakayama, T. Takahashi, H. Ding, “Fe-based superconductors: an angle-resolved photoemission spectroscopy perspective”, Report on Progress in Physics 74, 124512 (2011)

(127) K. Nakayama, T. Sato, Y.-M. Xu, Z.-H. Pan, P. Richard, H. Ding, H.-H. Wen, K. Kudo, T. Sasaki, N. Kobayashi, and T. Takahashi, “Two pseudogaps with different energy scales at the antinode of the high-temperature Bi2Sr2CuO6 superconductor using angle-resolved photoemission spectroscopy”, Physical Review B 83, 224509 (2011)

(128) P. Zhang, P. Richard, T. Qian, Y.-M. Xu, X. Dai, and H. Ding, “A precise method for visualizing dispersive features in image plots”, Review of Scientific Instruments 82, 043712 (2011)

(129) X.-P. Wang, T. Qian, P. Richard, P. Zhang, J. Dong, H.-D. Wang, C.-H. Dong, M.-H. Fang and H. Ding, “Strong nodeless pairing on separate electron Fermi surface sheets in (Tl, K)Fe1.78Se2 probed by ARPES”, EPL 93, 57001(2011)

(130) T. Qian, X.-P. Wang, W.-C. Jin, P. Zhang, P. Richard, G. Xu, X. Dai, Z. Fang, J.-G. Guo, X.-L. Chen, and H. Ding, “Absence of holelike Fermi surface in superconducting K0.8Fe1.7Se2 revealed by angle-resolved photoemission spectroscopy”, Physical Review Letters 106, 187001 (2011)

(131) Yoshinori Okada, Chetan Dhital, Wenwen Zhou, Erik D. Huemiller, Hsin Lin, S. Basak, A. Bansil, Y.-B. Huang, H. Ding, Z. Wang, Stephen D. Wilson, and V. Madhavan, “Direct Observation of Broken Time-Reversal Symmetry on the Surface of a Magnetically Doped Topological Insulator”, Physical Review Letters 106, 206805 (2011)

(132) K. Nakayama, T. Sato, P. Richard, Y.-M. Xu, T. Kawahara, K. Umezawa, T. Qian, M. Neupane, G. F. Chen, H. Ding, T. Takahashi, “Universality of superconducting gaps in overdoped Ba0.3K0.7Fe2As2 observed by angle-resolved photoemission spectroscopy”, Physical Review B 83, 020501(R) (2011)

(133) T. Qian, N. Xu, Y.-B. Shi, K. Nakayama, P. Richard, T. Kawahara, T. Sato, T. Takahashi, M. Neupane, Y.-M. Xu, X.-P. Wang, G. Xu, X. Dai, Z. Fang, P. Cheng, H.-H. Wen, H. Ding, “Fermiology of Sr4V2O6Fe2As2: Quasi-Nested Fe vs Mott-Insulating V Orbitals”, Physical Review B 83, 140513(R) (2011)

(134) Z.-H. Liu, P. Richard, K. Nakayama, G.-F. Chen, S. Dong, J.-B. He, D.-M. Wang, T.-L. Xia, K. Umezawa, T. Kawahara, S. Souma, T. Sato, T. Takahashi, T. Qian, Yaobo Huang, Nan Xu, Yingbo Shi, H. Ding, S.-C. Wang, “Unconventional superconducting gap in NaFe0.95Co0.05As observed by ARPES”, Physical Review B 84, 064519 (2011)

(135) Y.-M. Xu, Y.-B. Huang, X.-Y. Cui, R. Elia, M. Radovic, M. Shi, G.-F. Chen, P. Zheng, N.-L. Wang, P.-C. Dai, J.-P. Hu, Z. Wang, H. Ding, “Observation of a ubiquitous three-dimensional superconducting gap function in optimally-doped Ba0.6K0.4Fe2As2”, Nature Physics 7, 198 (2011)

(136) M. Neupane, P. Richard, Y.-M. Xu, K. Nakayama, T. Sato, T. Takahashi, A. V. Fedorov, G. Xu, X. Dai, Z. Fang, Z. Wang, G.-F. Chen, N.-L. Wang, H.-H. Wen, H. Ding, “Electron-hole asymmetry in the superconductivity of doped BaFe2As2 seen via the rigid chemical-potential shift in photoemission”, Physical Review B 83, 094522 (2011)

(137) Y.-M. Xu, P. Richard, K. Nakayama, T. Kawahara, Y. Sekiba, T. Qian, M. Neupane, S. Souma, T. Sato, T. Takahashi, H. Luo, H.-H. Wen, G.-F. Chen, N.-L. Wang, Z. Wang, Z. Fang, X. Dai, H. Ding, “Fermi surface dichotomy of superconducting gap and pseudogap in underdoped pnictides”, Nature Communications 2, 392 (2011)

(138) H. Ding, K. Nakayama, P. Richard, S. Souma, T. Sato, T. Takahashi, M. Neupane, Y.-M. Xu, Z.-H. Pan, A.V. Federov, Z. Wang, X. Dai, Z. Fang, G.F. Chen, J.L. Luo, and N.L. Wang, “Electronic structure of optimally doped pnictide Ba0.6K0.4Fe2As2: a comprehensive angle- resolved photoemission spectroscopy investigation”, Journal of Physics: condensed matter 23, 135701(2011)

(139) Liling Sun, Xi Dai, Chao Zhang, Wei Yi, Lirong Zheng, Zheng Jiang, Xiangjun Wei, Yuying Huang, Jie Yang, Zhian Ren, Wei Lu, Xiaoli Dong, Guangcan Che, Qi Wu, Hong Ding, Jing Liu, Tiandou Hu, Zhongxian Zhao, “Evidence for Competition between Superconductivity and Kondo Effect in CeFeAsO0.7F0.3 under High Pressure”, EPL 91 57008 (2010)

(140) K. Nakayama, T. Sato, P. Richard, T. Kawahara, Y. Sekiba, T. Qian, G. F. Chen, J. L. Luo, N. L. Wang, H. Ding, T. Takahashi, “Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy of Iron-Chalcogenide Superconductor Fe1.03Te0.7Se0.3: Strong-Coupling Superconductivity and Universality of Inter-Band Scattering”, Physical Review Letters 105, 197001 (2010)

(141) Y. Sekiba, T. Sato, K. Nakayama, K. Terashima, P. Richard, J.H. Bowen, H. Ding, Y.-M. Xu, L.J. Li, G.H. Cao, Z.-A. Xu, T. Takahashi, “Angle-resolved photoemission study of heavily electron-doped BaFe2-xCoxAs2 Physica C 470, S394 (2010).

(142) T. Kawahara, K. Terashima, Y. Sekiba, J.H. Bowen, K. Nakayama, T. Sato, P. Richard, Y.M. Xu, L.J. Li, G.H. Cao, Z.-A. Xu, H. Ding, T. Takahashi, “High-resolution ARPES study of electron-doped Fe-based superconductor BaFe1.85Co0.15As2”, Physica C 470, S440 (2010)

(143) P. Richard, K. Nakayama, T. Sato, M. Neupane, Y.-M. Xu, J. H. Bowen, G. F. Chen, J. L. Luo, N. L. Wang, H. Ding, and T. Takahashi, “Observation of Dirac Cone Electronic Dispersion in BaFe2As2”, Physical Review Letters 104, 137001 (2010)

(144) Y. Sekiba, T. Sato, K. Nakayama, K. Terashima, P. Richard, J. H. Bowen, H. Ding, Y.-M. Xu, L. J. Li, G. H. Cao, Z.-A. Xu, and T. Takahashi, “Electronic structure of heavily electron-doped BaFe1.7Co0.3As2 studied by angle-resolved photoemission”, New Journal of Physics 11, 025020 (2009)

(145) K. Terashima, Y. Sekiba, J. H. Bowen, K. Nakayama, T. Kawahara, T. Sato, P. Richard, Y.-M. Xu, L. J. Li, G. H. Cao, Z.-A. Xu, H. Ding, and T. Takahashi, “Fermi surface nesting induced strong pairing in iron-based superconductors”, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 106, 7330 (2009)

(146) K. Nakayama, T. Sato, P. Richard, Y.-M. Xu, Y. Sekiba, S. Souma, G. F. Chen, J. L. Luo, N. L. Wang, H. Ding, and T. Takahashi, “Superconducting-Gap Symmetry of Ba0.6K0.4Fe2As2 Studied by Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy”, EuroPhysics Letters 85, 67002 (2009)

(147) T. Sato, K. Nakayama, Y. Sekiba, P. Richard, Y.-M. Xu, S. Souma, T. Takahashi, G. F. Chen, J. L. Luo, N. L. Wang, and H. Ding, “Band Structure and Fermi Surface of an Extremely Overdoped Iron-Based Superconductor KFe2As2”, Physical Review Letters 103, 047002 (2009)

(148) M. Neupane, P. Richard, Z.-H. Pan, Y. Xu, R. Jin, D. Mandrus, X. Dai, Z. Fang, Z. Wang, and H. Ding, “Observation of a novel orbital selective Mott transition in Ca1.8Sr0.2RuO4”, Physical Review Letters 103, 097001 (2009)

(149) Z.-H. Pan, P. Richard, Y.-M. Xu, M. Neupane, P. Bishay, A.V. Fedorov, H. Luo, L. Fang, H.-H. Wen, Z. Wang, and H. Ding, “Evolution of Fermi surface and pseudogap in chemically substituted high-Tc cuprates”, Physical Review B 79, 092507 (2009)

(150) P. Richard, T. Sato, K. Nakayama, S. Souma, T. Takahashi, Y.-M. Xu, G. F. Chen, J. L. Luo, N. L. Wang, and H. Ding, Observation of an Orbital Selective Electron-Mode Coupling in Fe-Based High-Tc Superconductors”, Physical Review Letters 102, 047003 (2009)

(151) J.-H. Ma, Z.-H. Pan, F. C. Niestemski, M. Neupane, Y.-M. Xu, P. Richard, K. Nakayama, T. Sato, T. Takahashi, H.-Q. Luo, L. Fang, H.-H. Wen, Ziqiang Wang, H. Ding, and V. Madhavan, “Coexistence of competing orders in real and momentum space in high-Tc superconductor Bi2Sr2-xLaxCuO6+δ”, Physical Review Letters 101, 207002 (2008)

(152) H. Ding, P. Richard, K. Nakayama, K. Sugawara, T. Arakane, Y. Sekiba, A. Takayama, S. Souma, T. Sato, T. Takahashi, Z. Wang, X. Dai, Z. Fang, G. F. Chen, J. L. Luo, and N. L. Wang, “Observation of Fermi-surface_dependent nodeless superconducting gaps in Ba0.6K0.4Fe2As2”, EuroPhysics Letters 83, 47001 (2008)

(153) P. Richard, M. Neupane, Y.-M. Xu, P. Fournier, S.L. Li, Pengcheng Dai, Z. Wang, and H. Ding, “Emergence of the nodal portion of the Fermi surface due to the reduction process in the electron-doped cuprates”, Physica B 403, 1170 (2008)

(154) T. Arakane, T. Sato, T. Takahashi, H. Ding, T. Fujii, A. Asamitsu, “Universal character of CoO2 plane studied by high-resolution angle-resolved photoemission”, Physica B 403, 1086 (2008)

(155) F.C. Niestemski, S. Kunwar, S. Zhou, S.L. Li, H. Ding, Z. Wang, P. Dai, V. Madhavan, “A distinct bosonic mode in an electron-doped high-transition-temperature superconductor”, Nature 450, 1058 (2007)

(156) H.-B. Yang, Z. Wang, H. DingAngle-resolved photoemission spectroscopy study on the Fermi surface topology of NaxCoO2”, JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER 19, 355004 (2007)

(157) K. Terashima, T. Sato, H. Matsui, T. Takahashi, H. Ding, T. Yamamoto, K. Kadowaki, “Magnetic isotope effect in Bi2Sr2CaCu2O8+delta studied by high-resolution angle-resolved photoemission spectroscopy”, Physica C 460, 934 (2007)

(158) P. Richard, Y.-M. Xu, Z.-H. Pan, M. Neupane, S.L. Li, Pengcheng Dai, P. Fournier, Z. Wang, and H. Ding, “Competition between antiferromagetism and superconductivity in electron-doped cuprates triggered by oxygen reduction”, Physical Review Letters 99, 157002 (2007)

(159) H. Matsui, T. Takahashi, T. Sato, K. Terashima, H. Ding, T. Uefuji, and K. Yamada, “Evolution of the pseudogap across the magnetic-superconducting phase boundary of Nd2-xCexCuO4”, Physical Review B, 75, 224514 (2007)

(160) Sen Zhou, Hong Ding, and Ziqiang Wang, “Correlating off-stoichiometric doping and nanoscale electronic inhomogeneity in high-Tc superconductor Bi2Sr2CaCu2O8+x”, Physical Review Letters 98, 076401 (2007)

(161) T. Arakane, T. Sato, T. Takahashi, H. Ding, T. Fujii, A. Asamitsu,Fermi surface and band dispersions of MxCoO2 (M : Na, K, and Rb) studied by angle-resolved photoemission spectroscopy”, JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN 76, 054704 (2007)

(162) P. Richard, Z.-H. Pan, M. Neupane, A.V. Fedorov, T. Valla, P.D. Johnson, G.D. Gu, W. Ku, Z. Wang, and H. Ding, “Unusual photoemission resonances of oxygen-dopant induced states in Bi2Sr2CaCu2O8+x”, Physical Review B 74, 094512 (2006)

(163) T. Valla, T.E. Kidd, J. D. Rameau, H.-J. Noh, G.D. Gu, P.D. Johnson, H.-B. Yang, and H. Ding, “Fine Details of the Nodal Electronic Excitations in Bi2Sr2CaCu2O8+d”, Physical Review B 73, 184518 (2006)

(164) N.L. Wang, G. Li, D. Wu, X.H. Chen, C.H. Wang, and H. Ding,Doping evolution of the chemical potential, spin-correlation gap, and charge dynamics of Nd2-xCexCuO”, Physical Review B 73, 184502 (2006)

(165) Jiandi Zhang, Ismail, R. G. Moore, S.-C. Wang, H. Ding, R. Jin, D. Mandrus, and E. W. Plummer, “Dopant-Induced Nanoscale Electronic Inhomogeneity in Ca2-xSrxRuO4”, Physical Review Letters 96, 066401 (2006)

(166) K. Terashima, H. Matsui, D. Hashimoto, T. Sato, T. Takahashi, H. Ding, T. Yamamoto, and K. Kadowaki, “Impurity effects on the electron-mode coupling in high-temperature superconductors”, Nature Physics 2, 27 (2006)

(167) H. Matsui, K. Terashima, T. Sato, T. Takahashi, S.-C.Wang, H.-B. Yang, H. Ding, T. Uefuji, and K.Yamada, “ARPES study of quasiparticle state in electron-doped cuprate Nd2-xCexCuO4”, Journal of Physics and Chemistry of Solids 67, 249, (2006)

(168) T. Sato, H. Matsui, K. Terashima, T. Takahashi, H. Ding, H.-B. Yang, S.-C. Wang, T. Fujii, T. Watanabe, A. Matsuda, T. Terashima, and K. Kadowaki, “Many-body interactions in Bi-based high-T-c cuprates studied by angle-resolved photoemission spectroscopy”, Journal of Physics and Chemistry of Solids 67, 628, (2006)

(169) T. Takeuchi, T. Kondo, T. Kitao, H. Kaga, H.-B. Yang, H. Ding, A. Kaminski, J.C. Campuzano, “Dimensional crossover in the electronic structure of (Bi,Pb)2(Sr,La)2CuO6+d”, Physical Review Letters 95, 227004 (2005)

(170) H.-B. Yang, Z.-H. Pan, A.K.P. Sekharan, T. Sato, S. Souma, T. Takahashi, R. Jin, B.C. Sales, D. Mandrus, A.V. Fedorov, Z. Wang, and H. Ding, “Fermi surface evolution and Luttinger theorem in NaxCoO2: a systematic photoemission study”, Physical Review Letters 95, 146401 (2005)

(171) S. Raj, Y. Iida, S. Souma, T. Sato, T. Takahashi, H. Ding, S. Ohara, T. Hayakawa, G. F. Chen, I. Sakamoto, H. Harima, “Angle-resolved and resonant photoemission spectroscopy on heavy-fermion superconductors Ce2CoIn8 and Ce2RhIn8”, Physical Review B 71, 224516 (2005)

(172) Sen Zhou, Meng Gao, H. Ding, Patrick A. Lee, and Ziqiang Wang, “Electron Correlation and Fermi Surface Topology of NaxCoO2”, Physical Review Letters 94, 206401 (2005)

(173) S.-C. Wang and H. Ding, “Evolution of electronic structure in Ca2_xSrxRuO4 observed by photoemission”, New Journal of Physics 7, 112 (2005)

(174) H. Matsui, K. Terashima, T. Sato, T. Takahashi, S.-C.Wang, H.-B. Yang, H. Ding, T. Uefuji, and K.YamadaARPES on Antiferromagnetic Superconductor Nd1.87Ce0.13CuO4: Spin-Correlation Gap, Pseudogap, and the Induced Quasiparticle Mass Enhancement”, Physical Review Letters 94, 047005 (2005)

(175) S.-C. Wang, H.-B. Yang, A.K.P. Sekharan, S. Souma, H. Matsui, T. Sato, T. Takahashi, C. Lu, J. Zhang, R. Jin, D. Mandrus, E.W. Plummer Z. Wang, H. Ding, “Fermi surface topology of Ca1.5Sr0.5RuO4 determined by angle-resolved photoelectron spectroscopy, Physical Review Letters 93, 177007 (2004)

(176) T. Sato, K. Terashima, S. Souma, H. Matsui, T. Takahash, H.-B. Yang, S.-C. Wang, H. Ding, N. Maeda, K. Hayashi, “Three-dimensional Fermi-surface nesting in 1T-VSe2 studied by angle-resolved photoemission spectroscopy, J. Phys. Soc. Japan 73, 3331 (2004)

(177) H.-B. Yang, S.-C. Wang, A.K.P. Sekharan, H. Matsui, S. Souma, T. Sato, T. Takahashi, T. Takeuchi, J.C. Campuzano, R. Jin, B.C. Sales, D. Mandrus, Z. Wang, H. Ding, “ARPES on Na0.6CoO2: Fermi surface, extended flat dispersion, and unusual band splitting”, Physical Review Letters 92, 246403 (2004)

(178) T. Sato, H. Matsui, K. Terashima, T. Takahashi, H. Ding, H.-B. Yang, S.-C. Wang, T. Fujii, T. Watanabe, A. Matsuda, T. Terashima, and K. Kadowaki, “Magnetic interaction in hole-doped high-T-c superconductors observed by angle-resolved photoemission spectroscopy”, Physica C 412, 51 (2004)

(179) H. Matsui, T. Sato, T. Takahashi, S.-C. Wang, H.-B. Yang, H. Ding, T. Fujii, T. Watanabe, A. Matsuda, Spectral evidence for Bogoliubov quasiparticle in triple-layered high-T-c superconductor Bi2Sr2Ca2Cu3O10”, Physica C 408, 814 (2004)

(180) T. Sato, H. Matsui, T. Takahashi, H. Ding, H.-B. Yang, S.-C. Wang, T. Fujii, T. Watanabe, A. Matsuda, T. Terashima, and K. Kadowaki, “Fermi surface, superconducting gap, and many-body effects in Bi2Sr2Can-1CunO2n+4 (n=1-3)”, Physica C 408, 812 (2004)

(181) S. Souma, Y. Machida, T. Sato, T. Takahashi, H. Matsui, S.-C. Wang, H. Ding, A. Kaminski, J.C. Campuzano, S. Sasaki, and K. Kadowaki, “Direct observation of superconducting gaps in MgB2 by angle-resolved photoemission spectroscopy”, Physica C 408, 102 (2004)

(182) S.-C. Wang, H.-B. Yang, A.K.P. Sekharan, H. Ding, J.R. Engelbrecht, X. Dai, Z. Wang, A. Kaminski , T. Valla, T. Kidd, A.V. Fedorov, P.D. Johnson, “The quasiparticle lineshape of Sr2RuO4 and its relation to anisotropic transport”, Physical Review Letters 92, 137002 (2004)

(183) T. Sato, H. Matsui, T. Takahashi, H. Ding, H.-B. Yang, S.-C. Wang, T. Fujii, T. Watanabe, A. Matsuda, T. Terashima, and K. Kadowaki, “Observation of Band Renormalization Effects in Hole-Doped High-Tc Superconductors”, Physical Review Letters 91, 157003 (2003)

(184) H. Matsui, T. Sato, T. Takahashi, S.-C. Wang, H.-B. Yang, H. Ding, T. Fujii, T. Watanabe, and A. Matsuda, “BCS-Like Bogoliubov Quasiparticles in High-Tc Superconductors Observed by Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy”, Physical Review Letters 90, 217002 (2003)

(185) T. Takahashi, H. Matsui, T. Sato, S.-C. Wang, H.-B. Yang, H. Ding, T. Fujii, T. Watanabe, A. Matsuda, Direct evidence for superconducting quasiparticle in triple-layered high-T-c superconductor”, Physica C 388, 305 (2003)

(186) H. Matsui, T. Sato, T. Takahashi, H.-B. Yang, S.-C. Wang, H. Ding, T. Fujii, T. Watanabe, A. Matsuda, T. Terashima, and K. Kadowaki, “Low energy excitation in Bi-2(2)n-1(n)2n+4(Sr)Ca(Cu)O (n=1-3) studied by high-resolution ARPES”, International Journal of Modern Physics B 17, 3554 (2003)

(187) S. Souma, Y. Machida, T. Sato, T. Takahashi, H. Matsui, S.-C. Wang, H. Ding, A. Kaminski, J.C. Campuzano, S. Sasaki, and K. Kadowaki, “The origin of multiple superconducting gaps in MgB2”, Nature 423, 65 (2003)

(188) H. Matsui, T. Sato, T. Takahashi, H. Ding, H.-B. Yang, S.-C. Wang, T. Fujii, T. Watanabe, A. Matsuda, T. Terashima, and K. Kadowaki, “Systematics of electronic structure and interactions in Bi2Sr2Can_1CunO2n+4 (n=1_3) by angle-resolved photoemission spectroscopy”, Physical Review B 67, 060501(R) (2003)

(189) S. Nishina, T. Sato, T. Takahashi, S.C. Wang, H.B. Yang, H. Ding, and K. Kadowaki, "Zn-substitution effects on the low-energy quasiparticles in Bi2Sr2CaCu2O8+delta studied by angle-resolved photoemission spectroscopy", Journal of Physics and Chemistry of Solids 63, 1069, (2002)

(190) H. Ding, J.R. Engelbrecht, Z. Wang, S.-C. Wang, H.-B. Yang, J.C. Campuzano, T. Takahashi, K. Kadowaki, and D.G. Hinks, “Superconducting coherent quasiparticle weight in high-Tc superconductivity from angle-resolved photoemission”, Journal of Physics and Chemistry of Solids 63, 2135, (2002)

(191) T. Sato, H. Kumigashira, D. Ionel, T. Ito, T. Takahashi, I. Hase, H. Ding, J.C. Campuzano, S. Shamoto, "High-resolution angle-resolved photoemission study of BaCo1-xNixS2", Surface Review and Letters 9,1127 (2002)

(192) Ziqiang Wang, J.R. Engelbrecht, Shancai Wang, Hong Ding, and Shuheng Pan,  "Inhomogeneous d-wave superconducting state of a doped Mott insulator", Physical Review B 65, 064509 (2002)

(193) H. Ding, J.R. Engelbrecht, Z. Wang, J.C. Campuzano, S.-C. Wang, H.-B. Yang, R. Rogan, T. Takahashi, K. Kadowaki, and D.G. Hinks, “Coherent quasiparticle weight and its connection to high-Tc superconductivity from angle-resolved photoemission”, Physical Review Letters 87, 227001 (2001)

(194) S.H. Pan, J.P. O’Neal, R.L. Badzey, C. Chamon, H. Ding, J.R. Engelbrecht, Z. Wang, H. Eisaki, S. Uchida, A.K. Gupta, K.-W. Ng, E.W. Hudson, K.M. Lang, and J.C. Davis, “Microscopic electronic inhomogeneity in the high-T-c superconductor Bi2Sr2CaCu2O8+x”, Nature 413, 282 (2001)

(195) H. Ding, S.-C. Wang, H.-B. Yang, T. Takahashi, J.C. Campuzano, and Y. Maeno, “Band reflection and surface reconstruction in Sr2RuO4”, Physica C 364-365, 594 (2001)

(196) T. Sato, H. Kumigashira, T. Takahashi, I. Hase, H. Ding, J.C. Campuzano, and S. Shamoto, “Evolution of metallic states from the Hubbard band in the two-dimensional Mott system BaCo1-xNixS2”, Physical Review B 64, 075103 (2001)

(197) T. Sato, T. Kamiyama, T. Takahashi, J. Mesot, A. Kaminski, J.C. Campuzano, H.M. Fretwell, T. Takeuchi, H. Ding, I. Chong, T. Terashima, and M. Takano, “Evidence for a hole-like Fermi surface of Bi2Sr2CuO6 from temperature-dependent angle-resolved photoemission spectroscopy”, Physical Review B 64, 054502 (2001)

(198) J. Mesot, M. Randeria, M.R. Norman, A. Kaminski, H. Fretwel, J.C. Campuzano, H. Ding, T. Takeuchi, T. Sato, T. Yokoya, T. Takahashi, I. Chong, T. Terashima, M. Takano, T. Mochiku, and K. Kadowaki, “Determination of the Fermi surface in high-T-c superconductors by angle-resolved photoemission spectroscopy”, Physical Review B 63, 224516 (2001)

(199) T. Sato, Y. Naitoh, T. Kamiyama, T. Takahashi, T. Yokoya, J. Mesot, A. Kaminski, H. Fretwell, J.C. Campuzano, H. Ding, I. Chong, T. Terashima, M. Takano, and K. Kadowaki, “High-resolution angle-resolved photoemission study of Pb-substituted Bi2201”, Journal of Physics and Chemistry of Solids 62, 157 (2001)

(200) J. Mesot, A. Kaminski, H. Fretwel, S. Rosenkranz, J.C. Campuzano, M.R. Norman, H. Ding, M. Randeria, K. Kadowaki, “Proximity of the metal-insulator/magnetic transition and its impact on the one-electron spectral function: A doping-dependent ARPES study”, International Journal of Modern Physics B 14, 3596 (2000)

(201) T. Sato, Y. Naitoh, T. Kamiyama, T. Takahashi, T. Yokoya, J. Mesot, A. Kaminski, H. Fretwell, J.C. Campuzano, H. Ding, I. Chong, T. Terashima, M. Takano, and K. Kadowaki, “Superconducting gap, Pseudogap, and Fermi Surface of Bi2201: High Energy- and Momentum-Resolution Photoemission Study”, Physica C 341-348, 2091 (2000)

(202) A. Kaminski, J. Mesot, H. Fretwel, J.C. Campuzano, M.R. Norman, M. Randeria, H. Ding, T. Sato, T. Takahashi, T. Mochiku, K. Kadowaki, and H. Hoechst, “Quasiparticles in the superconducting state of Bi2Sr2CaCu2O8+d”, ”, Physical Review Letters 84, 1788 (2000)

(203) J. Mesot, M.R. Norman, H. Fretwel, A. Kaminski, J.C. Campuzano, H. Ding, M. Randeria, A. Paramekanti, T. Takeuchi, T. Mochiku, T. Yokoya, T. Sato, T. Takahashi, and K. Kadowaki, “Changes in superconducting gap anisotropy with doping and implications for the penetration depth”, International Journal of Modern Physics B 13, 3709 (1999)

(204) J. Mesot, M.R. Norman, H. Ding, M. Randeria, J.C. Campuzano, A. Paramekanti, H. Fretwel, A. Kaminski, T. Takeuchi, T. Yokoya, T. Sato, T. Takahashi, T. Mochiku, and K. Kadowaki, “BSCCO superconductors: Hole-like Fermi surface and doping dependence of the gap function”, Journal of Low Temperature Physics 117, 365 (1999)

(205) J.C. Campuzano, H. Ding, M.R. Norman, H. Fretwell, M. Randeria, A. Kaminski, J. Mesot, T. Yokoya, T. Takeuchi, T. Sato, T. Takahashi, T. Mochiku, K. Kadowaki, P. Guptasarma, D.G. Hinks, Z. Konstantinovic, Z.Z. Li, and H. Raffy, “Electronic spectra and their relation to the (p , p) collective mode in high-Tc superconductors”, Physical Review Letters 83, 3709 (1999)

(206) J. Mesot, M.R. Norman, H. Ding, M. Randeria, J.C. Campuzano, “Superconducting gap anisotropy and quasiparticle interactions: A doping dependent photoemission study”, Physical Review Letters 83, 840 (1999)

(207) M. R. Norman, H. Ding, H. Fretwell, M. Randeria, and J. C. Campuzano, “Extraction of the Electron Self-Energy from Angle Resolved Photoemission Data:  Application to Bi2212”, Physical Review B 60, 7585 (1999)

(208) M.R. Norman, M. Randeria, H. Ding, and J.C. Campuzano, “Photoelectron escape depth and inelastic secondaries in high-temperature superconductors”, Physical Review B 59, 11191 (1999)

(209) J. Mesot, M.R. Norman, H. Ding, and J.C. Campuzano, “Hot spots on the Fermi surface of Bi2Sr2CaCu2O8+delta: Stripes versus superstructure”, Physical Review Letters (comments) 82, 2618 (1999)

(210)  J.C. Campuzano, H. Ding, M.R. Norman, and M. Randeria, “Destruction of the Fermi surface in underdoped cuprates”, Physica B 261, 517 (1999)

(211) H. Ding, J.C. Campuzano, M.R. Norman, M. Randeria, T. Yokoya, T. Takahashi, T. Takeuchi, T. Mochiku, and K. Kadowaki, P. Guptasarma, D.G. Hinks, "ARPES study of the superconducting gap and pseudogap in Bi2Sr2CaCu2O8+d", Journal of Physics and Chemistry of Solids 59, 1888 (1998)

(212) M.R. Norman, H. Ding, M. Randeria, J.C. Campuzano, "Electron Self-Energy of High Temperature Superconductors as Revealed by Angle resolved Photoemission", Journal of Physics and Chemistry of Solids 59, 1902 (1998)

(213) M.R. Norman, M. Randeria, H. Ding, J.C. Campuzano, "Phenomenology of Photoemission Lineshapes of High Tc Superconductors", Physical Review B 57, R11093 (Rapid Communications) (1998)

(214) M.R. Norman, H. Ding, "Collective Modes and the Superconducting State Spectral Function of Bi2212", Physical Review B 57, R11089 (Rapid Communications) (1998)

(215) M.R. Norman, H. Ding, M. Randeria, J.C. Campuzano, T. Yokoya, T. Takeuchi, T. Takahashi, T. Mochiku, and K. Kadowaki, P. Guptasarma, D.G. Hinks, "Destruction of the Fermi Surface in Underdoped High Tc Superconductors", Nature 392, 157 (1998)

(216) M.R. Norman, H. Ding, J.C. Campuzano, T. Takeuchi, M. Randeria, T. Yokoya, T. Takahashi, T. Mochiku, and K. Kadowaki, "Unusual Dispersion and Lineshape of the Superconducting State Spectral Function of Bi2Sr2CaCu2O8+d", Physical Review Letters 79, 3506 (1997)

(217) T. Takahashi, T. Yokoya, A. Chainani, H. Ding, J.C. Campuzano, M. Kasai, and Y. Tokura, "Angle-resolved Photoemission Study of Sr2RuO4;  An extended van-Hove singularity in non-cuprate superconductor", Physica C 282-287, 218 (1997)

(218) T. Takeuchi, H. Ding, J.C. Campuzano, T. Yokoya, T. Takahashi, I. Chong, T. Terashima, and M. Takano, "ARPES studies of Pb substituted Bi2201 compounds", Physica C 282-287, 999 (1997)

(219) T. Yokoya, A. Chainani, T. Takahashi, H. Ding, J.C. Campuzano, M. Kasai, and Y. Tokura, "Angle-resolved photoemission spectroscopy of non-cuprate two-dimensional perovskite superconductor Sr2RuO4", Physica B 237-238, 377 (1997)

(220) H. Ding, M.R. Norman, T. Yokoya, T. Takeuchi, M. Randeria, J.C. Campuzano, T. Takahashi, T. Mochiku, and K. Kadowaki, "Evolution of the Fermi Surface with Carrier Concentration in Bi2Sr2CaCu2O8+d",  Physical Review Letters 78, 2628 (1997)

(221) T. Yokoya, A. Chainani, T. Takahashi, H. Ding, J.C. Campuzano, H. Katayama-Yoshida, M. Kasai, and Y. Tokura, "Angle-resolved Photoemission Study of Sr2RuO4", Physics Review B 54, 13311 (1996)

(222) H. Ding, M.R. Norman, J.C. Campuzano, M. Randeria, A.F. Bellman, T. Yokoya, T. Takahashi, T. Mochiku, and K. Kadowaki, "Angle-resolved photoemission Spectroscopy Study of the Superconducting Gap Anisotropy in Bi2Sr2CaCu2O8+x", Physical Review B 54, R9678 (Rapid Communications) (1996)

(223) H. Ding, T. Yokoya, J.C. Campuzano, T. Takahashi, M. Randeria, M.R. Norman, T. Mochiku, K. Kadowaki, and J. Giapintzakis, "Spectroscopic Evidence for a Pseudogap in the Normal State of Underdoped High-Tc Superconductors", Nature 382, 51 (1996)

(224) H. Ding, M.R. Norman, J. Giapintzakis, J.C. Campuzano, H. Claus, H. Wühl, M. Randeria, A.F. Bellman, T. Yokoya, T. Takahashi, T. Mochiku, K. Kadowaki, and D.M. Ginsberg, "ARPES Studies of the Superconducting Gap in High Temperature Superconductors", Spectroscopic Studies of Superconductors, SPIE 2696, 196, (1996)

(225) J.C. Campuzano, H. Ding, M.R. Norman, M. Randeria, A.F. Bellman, T. Yokoya, T. Takahashi, H. Katayama-Yoshida, T. Mochiku, and K. Kadowaki, "Direct Observation of Particle-hole Mixing in the Superconducting State by Angle-resolved Photoemission", Physics Review B 53, R14737 (Rapid Communications) (1996)

(226) H. Ding, A.F. Bellman, J.C. Campuzano, M. Randeria, M.R. Norman, T. Yokoya, T. Takahashi, H. Katayama-Yoshida, T. Mochiku, K. Kadowaki, G. Jennings, and G.P. Brivio, "Electronic Excitations in Bi2Sr2CaCu2O8: Fermi Surface, Dispersion, and Absence of Bilayer Splitting", Physical Review Letters 76, 1533 (1996)

(227) M.R. Norman, M. Randeria, H. Ding, J.C. Campuzano, and A.F. Bellman, "Polarization Selection Rules and Superconducting Gap Anisotropy in Bi2Sr2CaCu2O8", Physical Review B 52, 15107 (1995)

(228) J.C. Campuzano, H. Ding, A.F. Bellman, M.R. Norman, M. Randeria, G. Jennings, T. Yokoya, T. Takahashi, H. Katayama-Yoshida, T. Mochiku, and K. Kadowaki, "ARPES Studies in the Normal and Superconducting State in Bi2Sr2CaCu2O8", Journal of Physics and Chemistry of Solids 56, 1863 (1995)

(229) M.R. Norman, M. Randeria, H. Ding, and J.C. Campuzano, "Phenomenological Models for the Gap Anisotropy of Bi2Sr2CaCu2O8 as Measured by Angle-resolved Photoemission Spectroscopy", Physical Review B 52, 615 (1995)

(230) R. Liu, H. Ding, J.C. Campuzano, H.H. Wang, J.M. Williams, and K.D. Carlson, "Electronic Structure of Organic Superconductors k-(ET)2Cu[N(CN)2]Br, k-(ET)2Cu(NCS)2, and b-(ET)2I3 Studied by Photoelectron Spectroscopy", Physical Review B 51, 13000 (1995)

(231) M. Randeria, H. Ding, J.C. Campuzano, A.F. Bellman, G. Jennings, T. Yokoya, T. Takahashi, H. Katayama-Yoshida, T. Mochiku, and K. Kadowaki, "Momentum Distribution Sum Rule for Angle-resolved Photoemission", Physical Review Letters 74, 4951 (1995)

(232) H. Ding, J.C. Campuzano, A.F. Bellman, T. Yokoya, M.R. Norman, M. Randeria, T. Takahashi, H. Katayama-Yoshida, T. Mochiku, and K. Kadowaki, and G. Jennings, "Momentum Dependence of the Superconducting Gap in Bi2Sr2CaCu2O8", Physical Review Letters 74, 2784 (1995)

(233) R. Liu, H. Ding, J.C. Campuzano, H.H. Wang, J.M. Williams, and K.D. Carlson, "Unusual Electronic Structure Near EF in the Organic Superconductor k-[bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene]2Cu[N(CN)2]Br", Physical Review B 51, 6155 (Rapid Communications) (1995)

(234) C. Gu, B.W. Veal, R. Liu, A.P. Paulikas, P. Kostic, H. Ding, J.C. Campuzano, B.A. Andrews, R.I.R. Blyth, A.J. Arko, P. Manuel, D.Y. Kaufman, and M.T. Lanagan, "Superconducting Energy Gap in Bi1.8Pb0.4Sr2Ca2Cu3O10+d Studied by Photoemission Spectroscopy", Physical Review B 51, 1397 (1995)

(235) C. Gu, B.W. Veal, R. Liu, A.P. Paulikas, P. Kostic, H. Ding, K. Gofron, J.C. Campuzano, J.A. Schlueter, H.H. Wang, U. Geiser, and J.M. Williams, "Electronic Structure and Superconducting Energy Gap in Rb3C60 Single Crystal Studied by Photoemission Spectroscopy", Physical Review B 50, 16566 (1994)

(236) K. Gofron, J.C. Campuzano, A.A. Abrikosov, M. Lindroos, A. Bansil, H. Ding, D. Koelling, and B. Dabrowski, "Observation of an "Extended" Van Hove Singularity in YBa2Cu4O8 by Ultrahigh Energy Resolution Angle-resolved Photoemission", Physical Review Letters 73, 3302 (1994)

(237) H. Ding, J.C. Campuzano, K. Gofron, C. Gu, R. Liu, B.W. Veal, and G. Jennings, "Gap Anisotropy in Bi2Sr2CaCu2O8+d by Ultrahigh-resolution Angle-resolved Photoemission", Physical Review B 50, 1333 (Rapid Communications) (1994)

(238) J.C. Campuzano, K. Gofron, H. Ding, R. Liu, B. Dabrowski, and B.W. Veal, "Photoemission from the High Tc Superconductors", Journal of Low Temperature Physics 95, 245 (1994)

(239) K. Gofron, J.C. Campuzano, H. Ding, C. Gu, R. Liu, B. Dabrowski, B.W. Veal, W. Cramer, and G. Jennings, "Occurrence of Van Hove Singularities in YBa2Cu4O8 and YBa2Cu3O6.9", Journal of Physics and Chemistry of Solids 54, 1193 (1993)

(240) C. Gu, B.W. Veal, R. Liu, H. Ding, A.P. Paulikas, J.C. Campuzano, P. Kostic, R.W. Wheeler, and H. Zhang, "Photoemission Studies of Zn, Co, and Gd Substituted YBa2Cu3O7-d", Journal of Physics and Chemistry of Solids 54, 1177 (1993)

(241) M. Lindroos, A. Bansil, K. Gofron, J.C. Campuzano, H. Ding, R. Liu, and B.W. Veal, "Signature of the CuO2 Plane Related Bands in YBa2Cu3O6.9 as Seen by Angle-resolved Photoemission", Physica C 212, 347 (1993)

(242) Y. Zhou, X. Chen, J.C. Campuzano, G. Jennings, K. Gofron, H. Ding, and D.K. Saldin, "Reconstruction of the 3-D Atomic Structure of CoSi2 (111) by Photoelectron Holograph", Materials Research Society Symposium Proceedings, April 12-17, San Francisco.

(243) J.C. Campuzano, K. Gofron, R. Liu, H. Ding, B.W. Veal, and B. Dabrowski, "Fermiology of YBa2Cu4O8", Journal of Physics and Chemistry of Solids 53, 1577 (1992)

(244) A. Bansil, M. Lindroos, K. Gofron, J.C. Campuzano, H. Ding, R. Liu, and B.W. Veal, "First Principles Angle-resolved Photoemission Intensity Calculations for YBa2Cu3O7 (001)-surface", Journal of Physics and Chemistry of Solids 53, 1541 (1992)