Publications

As of 2019-01-31: 70 in high-impact journals (7 in Nature, 2 in Science, 7 in Nature Physics, 6 in Nature Comm., 3 in Science Advances, 41 in PRL, 6 in PRX, 1 in PNAS), 3 review articles

Year 2019

[Back To Top]

Observation of Majorana conductance plateau by scanning tunneling spectroscopy

Shiyu Zhu, Lingyuan Kong, Lu Cao, Hui Chen, Shixuan Du, Yuqing Xing, Wenyao Liu, Dongfei Wang, Chengmin Shen, Fazhi Yang, John Schneeloch, Ruidan Zhong, Genda Gu, Liang Fu, Yu-Yang Zhang, Hong Ding, Hong-Jun Gao
Science 1126Anomalous doping evolution of nodal dispersion revealed by in-situ ARPES on continuously doped cuprates

Yigui Zhong, Jianyu Guan, Jin Zhao, Jian-Hao Zhang, Sen Li, Zheng-Yu Weng, Genda Gu, Yujie Sun, Hong Ding
Physical Review B 100,184504Observation of topological transition in high-Tc superconductor FeTe1−xSex/SrTiO3(001) monolayers

X. -L. Peng, Y. Li, X. -X. Wu, H. -B. Deng, X. Shi, W. -H. Fan, M. Li, Y. -B. Huang, T. Qian, P. Richard, J. -P. Hu, S. -H. Pan, H. -Q. Mao, Y. -J. Sun, H. Ding
Physical Review B 100,155134Observation of multiple types of topological fermions in PdBiSe

B. Q. Lv, Z. -L. Feng, J. -Z. Zhao, Noah F. Q. Yuan, A. Zong, K. F. Luo, R. Yu, Y. -B. Huang, V. N. Strocov, A. Chikina, A. A. Soluyanov, N. Gedik, Y. -G. Shi, T. Qian, H. Ding
Physical Review B 99,241104(R)Moderate hybridization effects revealed by ARPES in heavy-fermion Ce2IrIn8

H. -J. Liu, Y. -J. Xu, Y. -G. Zhong, J. -Y. Guan, L. -Y. Kong, J. -Z. Ma, Y. -B. Huang, Q. -Y. Chen, G. -F. Chen, M. Shi, Y. -F. Yang, H. Ding
Chinese Physics Letters 36,097101Angle-resolved photoemission spectroscopy and its application to topological materials

Baiqing Lv, Tian Qian and Hong Ding
Nature Reviews Physics 1,609-626Experimental evidence of anomalously large superconducting gap on topological surface state of β-Bi2Pd film

J. -Y. Guan, L. -Y. Kong, L. -Q. Zhou, Y. -G. Zhong, H. Li, H. -J. Liu, C. -Y. Tang, D. -Y. Yan, F. -Z. Yang, Y. -B. Huang, Y. -G. Shi, T. Qian, H. -M. Weng, Y. -J. Sun, H. Ding
Science Bulletin 64,1215Half-integer level shift of vortex bound states in an iron-based superconductor

Lingyuan Kong, Shiyu Zhu, Michał Papaj, Lu Cao, Hiroki Isobe, Wenyao Liu, Dongfei Wang, Peng Fan, Hui Chen, Yujie Sun, Shixuan Du, John Schneeloch, Ruidan Zhong, Genda Gu, Liang Fu, Hong-Jun Gao, Hong Ding
Nature Physics 15,1181Dirac nodal surfaces and nodal lines in ZrSiS

Binbin Fu, Changjiang Yi, Tiantian Zhang, Marco Caputo, Junzhang Ma, Xin Gao, Baiqing Lv, Lingyuan Kong, Yaobo Huang, Ming Shi, Strokov Vladimir, Chen Fang, Hongming Weng, Youguo Shi, Tian Qian, Hong Ding
Sciences Advances 5,eaaw6459Spin fluctuation induced Weyl semimetal state in the paramagnetic phase of EuCd2As2

J. -Z. Ma, S. M. Nie, C. J. Yi, J. Jandke, T. Shang, M. Y. Yao, M. Naamneh, L. Q. Yan, Y. Sun, A. Chikina, V. N. Strocov, M. Medarde, M. Song, Y. -M. Xiong, G. Xu, W. Wulfhekel, J. Mesot, M. Reticcioli, C. Franchini, C. Mudry, M. Müller, Y. G. Shi, T. Qian, H. Ding, M. Shi
Sciences Advances 5,eaaw4718Realization of low-energy Dirac fermions in (Ir1−xPtx)Te2 superconductors

Binbin Fu, Changjiang Yi, Zhijun Wang, Meng Yang, Baiqing Lv, Xin Gao, Man Li, Yaobo Huang, Chen Fang, Hongming Weng, Youguo Shi, Tian Qian, Hong Ding
Chinese Physics B 28,037103Observation of unconventional chiral fermions with long Fermi arcs in CoSi

Z. -C. Rao, H. Li, T. -T. Zhang, S. -J. Tian, C. -H. Li, B. -B. Fu, C. -Y. Tang, L. Wang, Z. -L. Li, W. -H. Fan, J. -J. Li, Y. -B. Huang, Z. -H. Liu, Y. -W. Long, C. Fang, H. -M. Weng, Y. -G. Shi, H. -C. Lei, Y. -J. Sun, T. Qian, H. Ding
Nature 567,496Half-integer level shift of vortex bound states in an iron-based superconductor

Lingyuan Kong, Shiyu Zhu, Michał Papaj, Hui Chen, Lu Cao, Hiroki Isobe, Yuqing Xing, Wenyao Liu, Dongfei Wang, Peng Fan, Yujie Sun, Shixuan Du, John Schneeloch, Ruidan Zhong, Genda Gu, Liang Fu, Hong-Jun Gao, Hong Ding
Nature Physics(2019)Multiple topological states in iron-based superconductors

Peng Zhang, Zhijun Wang, Yukiaki Ishida, Yoshimitsu Kohama, Xianxin Wu, Koichiro Yaji, Yue Sun, Cedric Bareille, Kenta Kuroda, Takeshi Kondo, Kozo Okazaki, Koichi Kindo, Kazuki Sumida, Shilong Wu, Koji Miyamoto, Taichi Okuda, Hong Ding, G.D. Gu, Tsuyoshi Tamegai, Ronny Thomale, Takuto Kawakami, Masatoshi Sato, Shik Shin
Nature Physics 15, 41 (2019)
Year 2018

[Back To Top]

Topological Dirac semimetal phase in the iron-based superconductor Fe(Te,Se)

Peng Zhang, Zhijun Wang, Yukiaki Ishida, Yoshimitsu Kohama, Xianxin Wu, Koichiro Yaji, Yue Sun, Cedric Bareille, Kenta Kuroda, Takeshi Kondo, Kozo Okazaki, Koichi Kindo, Kazuki Sumida, Shilong Wu, Koji Miyamoto, Taichi Okuda, Hong Ding, G.D. Gu, Tsuyoshi Tamegai, Ronny Thomale, Takuto Kawakami, Masatoshi Sato, Shik Shin
arXiv:1803.00845Chemical pressure tuning of the van Hove singularity in KFe2As2 and CsFe2As2 revealed by angle-resolved photoemission spectroscopy

P. Richard, A. van Roekeghem, X. Shi, P. Seth, T. K. Kim, X. -H. Chen, Silke Biermann, H. Ding
arXiv:1807.00193Spatial-resolved X-ray photoelectron spectroscopy of Weyl semimetal NbAs

H. W. Liu, G. H. Zhang, P. Richard, L. X. Zhao, G.-F. Chen, H. Ding
arXiv:1802.08978Extraction of tight binding parameters from in-situ ARPES on the continuously doped surface of cuprates

Yigui Zhong, Yimeng Chen, Jianyu Guan, Jin Zhao , Zhicheng Rao, Cenyao Tang, Haijiang Liu, Yujie Sun, and Hong Ding
Sci. China-Phys. Mech. Astron. 61,127403 (2018)Continuous doping of a cuprate surface: new insights from in-situ ARPES

Y. G. Zhong, J. Y. Guan, X. Shi, J. Zhao, Z. C. Rao, C. Y. Tang, H. J. Liu, G. D. Gu, Z. Y. Weng, Z. Q. Wang, T. Qian, Y. J. Sun, H. Ding
Physical Review B 98,140507(R) (2018)Decoupled Pairing Amplitude and Electronic Coherence in Iron-Based Superconductors

H. Miao, W. H. Brito, Z. P. Yin, R. D. Zhong, G. D. Gu, P. D. Johnson, M. P. M. Dean, S. Choi, G. Kotliar, W. Ku, X. C. Wang, C. Q. Jin, S. -F. Wu, T. Qian, H. Ding
Physical Review B 98,020502 (2018)Observation of a nodal chain with Dirac surface states in TiB2

C. -J. Yi, B. Q. Lv, Q. S. Wu, B. -B. Fu, X. Gao, M. Yang, X. -L. Peng, M. Li, Y. -B. Huang, P. Richard, M. Shi, G. Li, Oleg V. Yazyev, Y. -G. Shi, T. Qian, H. Ding
Physical Review B 97,201107(R) (2018)Experimental observation of bulk nodal lines and electronic surface states in ZrB2

Rui Lou, Pengjie Guo, Man Li, Qi Wang, Zhonghao Liu, Shanshan Sun, Chenghe Li, Xuchuan Wu, Zilu Wang, Zhe Sun, Dawei Shen, Yaobo Huang, Kai Liu, Zhong-Yi Lu, Hechang Lei, Hong Ding, Shancai Wang
NPJ Quantum Materials 3,43 (2018)Trivial topological phase of CaAgP and the topological nodal-line transition in CaAg(P1-xAsx)

N. Xu, Y. T. Qian, Q. S. Wu, G. Autes, C. E. Matt, B. Q. Lv, M. Y. Yao, V. N. Strocov, E. Pomjakushina, K. Conder, N. C. Plumb, M. Radovic, O. V. Yazyev, T. Qian, H. Ding, J. Mesot, M. Shi
Physical Review B 97,161111(R) (2018)Evidence of Coulomb interaction induced Lifshitz transition and possible robust hybrid Weyl semimetal in Td-MoTe2

N. Xu, Z. W. Wang, A. Magrez, P. Bugnon, H. Berger, C. E. Matt, N. C. Plumb, M. Radovic, E. Pomjakushina, K. Conder, J. Mesot, R. Yu, H. Ding and M. Shi
Physical Review Letters 121,136401 (2018)Quantitative characterization of the nanoscale local lattice strain induced by Sr dopants in La1.92Sr0.08CuO4

J. Q. Lin, X. Liu, E. Blackburn, S. Wakimoto, H. Ding, Z. Islam, S. K. Sinha
Physical Review Letters 120,197001 (2018)Evidence for Majorana bound state in an iron-based superconductor

Dongfei Wang, Lingyuan Kong, Peng Fan, Hui Chen, Yujie Sun, Shixuan Du, J. Schneeloch, R.D. Zhong, G.D. Gu, Liang Fu, Hong Ding, Hongjun Gao
Science 362,334(2018)Observation of topological superconductivity on the surface of iron-based superconductor

Peng Zhang, Koichiro Yaji, Takahiro Hashimoto, Yuichi Ota, Takeshi Kondo, Kozo Okazaki, Zhijun Wang, Jinsheng Wen, G. D. Gu, Hong Ding, Shik Shin
Science DOI-10.1126 (2018)Three-component fermions with surface Fermi arcs in topological semimetal tungsten carbide

J.-Z. Ma, J.-B. He, Y.-F. Xu, B.-Q. Lv, D. Chen, W.-L. Zhu, S. Zhang, L.-Y. Kong, X. Gao, L.-Y. Rong, Y.-B. Huang, P. Richard, C.-Y. Xi, Y. Shao, Y.-L. Wang, H.-J. Gao, X. Dai, C. Fang, H.-M. Weng, G.-F. Chen, T. Qian, H. Ding
Nature Physics DOI-10.1038 (2018)
Year 2017

[Back To Top]

On the origin of critical nematic fluctuations in pnictide superconductors

S.-F. Wu, W.-L. Zhang, L. Li, H. B. Cao, H.-H. Kung, A. S. Sefat, H. Ding, P. Richard, G. Blumberg
arXiv:1712.06066Realization of low-energy Dirac fermions in (Ir1-xPtx)Te2 superconductors

Binbin Fu, Changjiang Yi, Zhijun Wang, Meng Yang, Baiqing Lv, Xin Gao, Man Li, Yaobo Huang, Chen Fang, Hongming Weng, Youguo Shi, Tian Qian, Hong Ding
arXiv:1712.02500Anomalous magneto-elastic coupling in Au-doped BaFe2As2

S.-F. Wu, W.-L. Zhang, L. Li, H.-B. Cao, H.-H. Kung, A. S. Sefat, H. Ding, P. Richard, G. Blumberg
arXiv:1712.01903Magneto-elastic coupling in Fe-based superconductors

S.-F. Wu, W.-L. Zhang, V. K. Thorsmølle, G. F. Chen, G. T. Tan, P. C. Dai, Y. G. Shi, C. Q. Jin, T. Shibauchi, S. Kasahara, Y. Matsuda, A. S. Sefat, H. Ding, P. Richard, G. Blumberg
arXiv:1712.01896Observation of bulk nodal lines in topological semimetal ZrSiS

Binbin Fu, Changjiang Yi, Tiantian Zhang, Marco Caputo, Junzhang Ma, Xin Gao, Baiqing Lv, Lingyuan Kong, Yaobo Huang, Ming Shi, Strokov Vladimir, Chen Fang, Hongming Weng, Youguo Shi, Tian Qian, Hong Ding
arXiv:1712.00782Observation of Open-Orbit Fermi Surface Topology in Extremely Large Magnetoresistance Semimetal MoAs2

R. Lou, Y. F. Xu, L.-X. Zhao, Z.-Q. Han, P.-J. Guo, M. Li, J.-C. Wang, B.-B. Fu, Z.-H. Liu, Y.-B. Huang, P. Richard, T. Qian, K. Liu, G.-F. Chen, H. M. Weng, H. Ding, S.-C. Wang
Physical Review B 96, 241106(R)(2017)Quantitative characterization of the nanoscale local lattice strain induced by Sr dopants in La1.92Sr0.08CuO4

J. Q. Lin, X. Liu, E. Blackburn, S. Wakimoto, H. Ding, Z. Islam, S. K. Sinha
arXiv:1707.00589Observation of pristine Majorana bound state in iron-based superconductor

Dongfei Wang, Lingyuan Kong, Peng Fan, Hui Chen, Yujie Sun, Shixuan Du, J. Schneeloch, R.D. Zhong, G.D. Gu, Liang Fu, Hong Ding, Hongjun Gao
arXiv:1706.06074Raman study of electron-phonon coupling in thin films of LiTi2O4 spinel oxide superconductor

D. Chen, Y.-L. Jia, T.-T. Zhang, Z. Fang, K. Jin, P. Richard, H. Ding
Physical Review B 96, 094501 (2017)Observation of oscillatory relaxation in the Sn-terminated surface of epitaxial rock-salt SnSe {111} topological crystalline insulator

Wencan Jin, Suresh Vishwanath, Jianpeng Liu, Lingyuan Kong, Rui Lou, Zhongwei Dai, Jerzy T. Sadowski, Xinyu Liu, Huai-Hsun Lien, Alexander Chaney, Yimo Han, Micheal Cao, Junzhang Ma, Tian Qian, Jerry I. Dadap, Shancai Wang, Malgorzata Dobrowolska, Jacek Furdyna, David A. Muller, Karsten Pohl, Hong Ding, Huili Grace Xing, Richard M. Osgood, Jr
Physical Review X 7, 041020 (2017)Robustness of topological states to lattice instability in non-symmorphic topological insulator KHgSb

D. Chen, T. T. Zhang, C. J. Yi, Z. D. Song, W.-L. Zhang, T. Zhang, Y.-G. Shi, H.-M. Weng, Z. Fang, P. Richard, H. Ding
Physical Review B 96, 064102 (2017)Distinct evolutions of Weyl fermion quasiparticles and Fermi arcs with bulk band topology in Weyl semimetals

N. Xu, G. Autes, C. E. Matt, B. Q. Lv, M. Y. Yao, F. Bisti, V. N. Strocov, D. Gawryluk, E. Pomjakushina, K. Conder, N. C. Plumb, M. Radovic, T. Qian, O. V. Yazyev, J. Mesot, H. Ding, M. Shi
Physical Review Letters 118, 106406 (2017)FeTe1−xSex monolayer films: towards the realization of high-temperature connate topological superconductivity

Xun Shi, Zhiqing Han, Pierre Richard, Xianxin Wu, Xiliang Peng, Tian Qian, Shancai Wang, Jiangping Hu, Yujie Sun, Hong Ding
Science Bulletin 62, 503 (2017)Coherent helix vacancy phonon and its ultrafast dynamics waning in topological Dirac semimetal Cd3As2

Fei Sun, Q. Wu, Y. L. Wu, H. Zhao, C. J. Yi, Y. C. Tian, H. W. Liu, Y. G. Shi, H. Ding, X. Dai, P. Richard, and Jimin Zhao
Physical Review B 95, 235108 (2017)Is BaCr2As2 symmetrical to BaFe2As2 with respect to half 3d shell filling?

P. Richard, A. van Roekeghem, B. Q. Lv, T. Qian, T. K. Kim, M. Hoesch, J.-P. Hu, Athena S. Sefat, Silke Biermann, H. Ding
Physical Review B 95, 184516 (2017)Electronic structure of SrSn2As2 near the topological critical point

L. Y. Rong, J. Z. Ma, S. M. Nie, Z. P. Lin, Z. L. Li, B. B. Fu, L. Y. Kong, X. Z. Zhang, Y. B. Huang, H. M. Weng, T. Qian, H. Ding, and R. Z. Tan
Scientific Reports 7, 6133 (2017)Evidence of topological insulator state in LaBi semimetal

R. Lou, B.-B. Fu, Q. N. Xu, P.-J. Guo, L.-Y. Kong, L.-K. Zeng, J.-Z. Ma, P. Richard, C. Fang, Y.-B. Huang, S.-S. Sun, Q. Wang, L. Wang, Y.-G. Shi, H. C. Lei, K. Liu, H. M. Weng, T. Qian, H. Ding, S.-C. Wang
Physical Review B 95, 115140 (2017)Experimental Observation of Three-Component 'New Fermions' in Topological Semimetal MoP

B. Q. Lv, Z.-L. Feng, Q.-N. Xu, J.-Z. Ma, L.-Y. Kong, P. Richard, Y.-B. Huang, V. N. Strocov, C. Fang, H.-M. Weng, Y.-G. Shi, T. Qian, H. Ding
Nature 546, 627 (2017)Engineering the structural and electronic phases of MoTe2 through W substitution

D. Rhodes, D. A. Chenet, B. E. Janicek, C. Nyby, Y. Lin, W. Jin, D. Edelberg, E. Mannebach, N. Finney, A. Antony, T. Schiros, T. Klarr, A. Mazzoni, M. Chin, Y.-c Chiu, W. Zheng, Q. R. Zhang, F. Ernst, J. I. Dadap, X. Tong, J. Ma, R. Lou, S. Wang, T. Qian, H. Ding, R. M. Osgood Jr, D. W. Paley, A. M. Lindenberg, P. Y. Huang, A. N. Pasupathy, M. Dubey, J. Hone, L. Balicas
Nano Letters 17, 1616 (2017)Superconductivity and electronic fluctuations in Ba1-xKxFe2As2 studied by Raman scattering

S.-F. Wu, P. Richard, H. Ding, H.-H. Wen, Guotai Tan, Meng Wang, Chenglin Zhang, Pengcheng Dai, G. Blumberg
Physical Review B 95, 085125 (2017)Magnetic moment evolution and spin freezing in doped BaFe2As2

Jonathan Pelliciari, Yaobo Huang, Kenji Ishii, Chenglin Zhang, Pengcheng Dai, Gen Fu Chen, Lingyi Xing, Xiancheng Wang, Changqing Jin, Hong Ding, Philipp Werner, Thorsten Schmitt
Scientific Reports 7, 8003 (2017)Fermi surface and effective masses in photoemission response of the (Ba1-xKx)Fe2As2 superconductor

Gerald Derondeau, Federico Bisti, Jürgen Braun, Victor A. Rogalev, Ming Shi, Thorsten Schmitt, Junzhang Ma, Hong Ding, Hubert Ebert, Vladimir N. Strocov, Ján Minár
Scientific Reports 7, 8787 (2017)Experimental Discovery of the First Nonsymmorphic Topological Insulator KHgSb

J.-Z. Ma, C.-J. Yi, B. Q. Lv, Z. J. Wang, S.-M. Nie, L. Wang, L.-Y. Kong, Y.-B. Huang, P. Richard, H.-M. Weng, B. A. Bernevig, Y.-G. Shi, T. Qian, H. Ding
Science Advances 3, e1602415 (2017)Enhanced superconductivity accompanying a Lifshitz transition in electron-doped FeSe monolayer

X. Shi, Z.-Q. Han, X.-L. Peng, P. Richard, T. Qian, X.-X. Wu, M.-W. Qiu, S.C. Wang, J.P. Hu, Y.-J. Sun, H. Ding
Nature Communications 8, 14988 (2017)Topologically entangled Rashba-split bands on the grey arsenic surface

Peng Zhang, J.-Z. Ma, Yukiaki Ishida, Q.-N. Xu, B.-Q. Lv, Koichiro Yaji, L.-X. Zhao, G.-F. Chen, H.-M. Weng, X. Dai, Z. Fang, X.-Q. Chen, L. Fu, T. Qian, H. Ding, Shik Shin
Physical Review Letters 118, 046802 (2017)

Year 2016

[Back To Top]

Discovery of Weyl semimetal state violating Lorentz invariance in MoTe2

N. Xu, Z. J. Wang, A. P. Weber, A. Magrez, P. Bugnon, H. Berger, C. E. Matt, J. Z. Ma, B. B. Fu, B. Q. Lv, N. C. Plumb, M. Radovic, E. Pomjakushina, K. Conder, T. Qian, J. H. Dil, J. Mesot, H. Ding, M. Shi
arXiv:1604.02116Real-space Orbital-selective Probing of the Cooper Pairing in Iron Pnictides

J.-X. Yin, Ang Li, X. -X. Wu, Jian Li, Zheng Wu, J.-H. Wang, C.-S. Ting, P.-H. Hor, X. J. Liang, C. L. Zhang, P. C. Dai, X. C. Wang, C. Q. Jin, G. F. Chen, J. P. Hu, Z. -Q. Wang, H. Ding, S. H. Pan
arXiv:1602.04949Experimental Investigation of Electronic Structure of La(O,F)BiSe2

J. Ma, B.B. Fu, J.Z. Ma, L.Y. Kong, D. Chen, J. F. Shao, C.J. Zhang, T. Qian, Y.H. Zhang, H. Ding
Chinese Physical Letters 33, 127401(2016)Collective excitations of dynamic Fermi surface deformations in BaFe2(As0.5P0.5)2

S.-F. Wu, W.-L. Zhang, D. Hu, H.-H. Kung, A. Lee, H.-C. Mao, P.-C. Dai, H. Ding, P. Richard, G. Blumberg
Physical Review BOrbital-differentiated coherence-incoherence crossover identified by photoemission spectroscopy in LiFeAs

H. Miao, Z. P. Yin, S. F. Wu, J. M. Li, J. Ma, B. -Q. Lv, X. P. Wang, T. Qian, P. Richard, L. -Y. Xing, X. -C. Wang, C. Q. Jin, K. Haule, G. Kotliar, H. Ding
Physical Review B 94, 201109 (2016)Compensated semimetal LaSb with unsaturated magnetoresistance

L.-K. Zeng, R. Lou, D.-S. Wu, P.-J. Guo, L.-Y. Kong, Y.-G. Zhong, J.-Z. Ma, B.-B. Fu, P. Richard, P. Wang, G. T. Liu, L. Lu, S.-S. Sun, Q. Wang, L. Wang, Y.-G. Shi, H.-C. Lei, K. Liu, S.-C. Wang, T. Qian, J.-L. Luo, H. Ding
Physical Review Letters 117, 127204 (2016)ARPES observation of Mn-pnictide hybridization and negligible band structure renormalization in BaMn2As2 and BaMn2Sb2

W.-L. Zhang, P. Richard, A. van Roekeghem, S.-M. Nie, N. Xu, P. Zhang, H. Miao, S.-F. Wu, J.-X. Yin, B. B. Fu, L.-Y. Kong, T. Qian, Z.-J. Wang, Z. Fang, A. S. Sefat, S. Biermann, H. Ding
Physical Review B 94, 155155 (2016)Disentangling the surface and bulk electronic structures of LaOFeAs

P. Zhang, J. Ma, T. Qian, Y. G. Shi, A. V. Fedorov, J. D. Denlinger, X. X. Wu, J. P. Hu, P. Richard, H. Ding
Physical Review B 94, 104517 (2016)Commensurate lattice distortion in the layered titanium oxypnictides Na2Ti2Pn2O (Pn= As, Sb) determined by X-ray diffraction

N. R. Davies, R. D. Johnson, A. J. Princep, L. A. Gannon, J.-Z. Ma, T. Qian, P. Richard, H. Li, H. Nowell, P. J. Baker, Y. G. Shi, H. Ding, J. Luo, Y. F. Guo, A. T. Boothroyd
Physical Review B 94, 104515 (2016)Observation of high-Tc superconductivity in rectangular FeSe/STO(110) monolayer

P. Zhang, X.-L. Peng, T. Qian, P. Richard, X. Shi, J.-Z. Ma, B.-B. Fu, Y. L. Guo, Z. Q. Han, S. C. Wang, L. L. Wang, Q.-K. Xue, J. P. Hu, Y.-J. Sun, and H. Ding
Physical Review B 94, 104510 (2016)Observation of non-Fermi liquid behavior in hole-doped LiFe1−xVxAs

L. Y. Xing, X. Shi, P. Richard, X. C. Wang, Q. Q. Liu, B. Q. Lv, J.-Z. Ma, B. B. Fu, L.-Y. Kong, H. Miao, T. Qian, T. K. Kim, M. Hoesch, H. Ding, C. Q. Jin
Physical Review B 94, 094524 (2016)Tip Pressure Induced Incoherent Energy Gap in CaFe2As2

J. -X. Yin, J. H. Wang, Z. Wu, A. Li, X. J. Liang, H. Q. Mao, G. F. Chen, B. Lv, C. -W. Chu, H. Ding, S. H. Pan
Physical Review Letters 33, 067401 (2016)Angle-resolved spectroscopy study of Ni-based superconductor SrNi2Pn2 (Pn = As, P)

L.-K. Zeng, P. Richard, A. van Roekeghem, J.-X. Yin, S.-F. Wu, Z. G. Chen, N. L. Wang, S. Biermann, T. Qian, and H. Ding
Physical Review B 94, 024524 (2016)Spin- and angle-resolved photoemission on the topological Kondo Insulator candidate: SmB6

N. Xu, H. Ding, M. Shi
J. Phys: Condens. Matter 28, 363001 (2016)Stress-induced nematicity in EuFe2As2 studied by Raman spectroscopy

W.-L. Zhang, Athena S. Sefat, H. Ding, P. Richard, and G. Blumberg
Physical Review B 94, 014513 (2016)Tetragonal and collapsed-tetragonal phases of CaFe2As2 -- a view from angle-resolved photoemission and dynamical mean field theory

Ambroise van Roekeghem, Pierre Richard, Xun Shi, Shangfei Wu, Lingkun Zeng, Bayrammurad Saparov, Yoshiyuki Ohtsubo, Tian Qian, Athena S. Sefat, Silke Biermann, Hong Ding
Physical Review B 93, 245139 (2016)Two-dimensional topological bands on the surface of ZrSnTe crystal

R. Lou, J.-Z. Ma, Q.-N. Xu, B.-B. Fu, L.-Y. Kong, Y.-G. Shi, P. Richard, H.-M. Weng, Z. Fang, S.-S. Sun, Q. Wang, H.-C. Lei, T. Qian, H. Ding, S.-C. Wang
Physical Review B 93, 241104(R) (2016)Anisotropic softening of magnetic excitations in lightly electron doped Sr2IrO2

X. R. Liu, M. P. M. Dean, Z. Y. Meng, M. H. Upton, T. Qi, T. Gog, Y.Cao, J.Q. Lin, D. Meyers, H. Ding, G. Cao, H. P. Hill
Physical Review B 93, 241102 (2016)Determine the chirality of Weyl fermions from the circular dichroism spectra of time-dependent ARPES

Rui Yu, Hongming Weng, Zhong Fang, Hong Ding, Xi Dai
Physical Review B 93, 205133 (2016)Raman scattering study of spin-density-wave-induced anisotropic electronic properties in AFe2As2 (A=Ca,Eu)

W.-L. Zhang, Z. P. Yin, A. Ignatov, Z. Bukowski, Janusz Karpinski, Athena S. Sefat, H. Ding, P. Richard, G. Blumberg
Physical Review B 93, 205106 (2016)Comparative Raman study of Weyl semimetals TaAs, NbAs, TaP and NbP

H.W. Liu, P. Richard, L.X. Zhao, G.-F. Chen and H. Ding
J. Phys.: Condens. Matter 28, 295401 (2016)Experimental evidence of large-gap two-dimensional topological insulator on the surface of ZrTe5

R. Wu, J.-Z. Ma, L.-X. Zhao, S.-M. Nie, X. Huang, J.-X. Yin, B.-B. Fu, P. Richard, G.-F. Chen, Z. Fang, X. Dai, H.-M. Weng, T. Qian, H. Ding, S. H. Pan
Physical Review X 6, 021017 (2016)New phase transition in Na2Ti2As2O revealed by Raman scattering

D. Chen, T. T. Zhang, Z.-D. Song, H. Li, W.-L. Zhang, T. Qian, J.-L. Luo, Y.-G. Shi, Z. Fang, P. Richard, H. Ding
Physical Review B 93, 140501 (2016)Interatomic Coulomb interaction and electron nematic bond order in FeSe

Kun Jiang, Jiangping Hu, Hong Ding, Ziqiang Wang
Physical Review B 93, 115138 (2016)Interplay between multiple charge-density waves and the relationship with superconductivity in Pdx HoTe3

Rui Lou, Yipeng Cai, Zhonghao Liu, Tian Qian, Lingxiao Zhao, Yu Li, Kai Liu, Zhiqing Han, Dandan Zhang, Junbao He, Genfu Chen, Hong Ding, and Shancai Wang
Physical Review B 93, 115133 (2016)Observation of Dirac-like band dispersion in LaAgSb2

X. Shi, P. Richard, Kefeng Wang, M. Liu, C. E. Matt, N. Xu, R. S. Dhaka, Z. Ristic, T. Qian, Y.-F. Yang, C. Petrovic, M. Shi, H. Ding
Physical Review B 93, 081105 (2016)Spectral properties of transition metal pnictides and chalcogenides: angle-resolved photoemission spectroscopy and dynamical mean field theory

Ambroise van Roekeghem, Pierre Richard, Hong Ding, Silke Biermann
C. R. Phys. 17, 140, (2016)Observation of Weyl nodes and Fermi arcs in TaP

N. Xu, H. M. Weng, B. Q. Lv, C. Matt, J. Park, F. Bisti, V. N. Strocov, D. gawryluk, E. Pomjakushina, K. Conder, N. C. Plumb, M. Radovic, G. Autès, O. V. Yazyev, Z. Fang, X. Dai, G. Aeppli, T. Qian, J. Mesot, H. Ding, M. Shi
Nature Communications 7, 11006 (2016)Coexistence of Clean- and Dirty-limit Superconductivity in LiFeAs

Y. M. Dai, H. Miao, L. Y. Xing, X. C. Wang, C. Q. Jin, H. Ding, and C. C. Homes
Physical Review B 93, 054508 (2016)

Year 2015

[Back To Top]

Hall effect in the extremely large magnetoresistance semimetal WTe2

Yongkang Luo, H. Li, Y. M. Dai, H. Miao, Y. G. Shi, H. Ding, A. J. Taylor, D. A. Yarotski, R. P. Prasankumar, and J. D. Thompson
Applied Physics Letters 107, 182411 (2015)Observation of Fermi-arc spin texture in TaAs

B. Q. Lv, S. Muff, T. Qian, Z. D. Song, S. M. Nie, N. Xu, P. Richard, C. E. Matt, N. C. Plumb, L. X. Zhao, G. F. Chen, Z. Fang, X. Dai, J. H. Dil, J. Mesot, M. Shi, H. M. Weng, H. Ding
Physical Review Letters 115, 217601 (2015)Ultrafast Carrier Dynamics in the Large Magnetoresistance Material WTe2

Y. M. Dai, J. Bowlan, H. Li, H. Miao, Y. G. Shi, S. A. Trugman, J.-X. Zhu, H. Ding, A. J. Taylor, D. A. Yarotski, R. P. Prasankumar
Physical Review B 92, 161104(R) (2015)Topological nature of FeSe0.5Te0.5 superconductor

Zhijun Wang, P. Zhang, Gang Xu, L.K. Zeng, H. Miao, Xiaoyan Xu, T. Qian, Hongming Weng, P. Richard, A. V. Fedorov, H. Ding, Xi Dai, Zhong Fang
Physical Review B 92, 115119 (2015)Raman study of lattice dynamics in Weyl semimetal TaAs

H. W. Liu, P. Richard, Z. D. Song, L. X. Zhao, Z. Fang, G.-F. Chen, H. Ding
Physical Review B 92, 064302 (2015)Observation of Raman active phonon with Fano lineshape in quasi-one-dimensional superconductor K2Cr3As3

W.-L. Zhang, H. Li, Dai Xia, H. W. Liu, Y.-G. Shi, J. L. Luo, Jiangping Hu, P. Richard, H. Ding
Physical Review B 92, 060502 (2015)Raman scattering investigation of quasi-one-dimensional superconductor Ta4Pd3Te16

D. Chen, P. Richard, Z.-D. Song, W.-L. Zhang, S.-F. Wu, W. H. Jiao, Z. Fang, G.-H. Cao, H. Ding
Journal of Physics: condensed matter 27, 495701 (2015)Fermi surface nesting driven Fermi liquid to non-Fermi liquid crossover with suppressed superconductivity in LiFe1-xCoxAs

Y. M. Dai, H. Miao, L. Y. Xing, X. C. Wang, P. S. Wang, H. Xiao, T. Qian, P. Richard, X. G. Qiu, W. Yu, C. Q. Jin, Z. Wang, P. D. Johnson, C. C. Homes, H. Ding
Physical Review X 5, 031035 (2015)Direct spectroscopic evidence for completely filled Cu 3d shell in BaCu2As2 and alpha-BaCu2Sb2

S. F. Wu, P. Richard, A. van Roekeghem, S. M. Nie, H. Miao, N. Xu, T. Qian, B. Saparov, Z. Fang, S. Biermann, Athena S. Sefat, H. Ding
Physical Review B 91, 235109 (2015)Observation of Weyl nodes in TaAs

B. Q. Lv, N. Xu, H. M. Weng, J. Z. Ma, P. Richard, X. C. Huang, L. X. Zhao, G. F. Chen, C. Matt, F. Bisti, V. Strokov, J. Mesot, Z. Fang, X. Dai, T. Qian, M. Shi, H. Ding
Nature Physics 11, 724-727 (2015)Observation of a van Hove Singularity with Gap Nodes in KFe2As2

Delong Fang, Xun Shi, Zengyi Du, Pierre Richard, Huan Yang, X.X.Wu, Peng Zhang, Tian Qian, Xiaxin Ding, Zhenyu Wang, T. K. Kim, M. Hoesch, Xianhui Chen, Jiangping Hu, Hong Ding, Hai-Hu Wen
Physical Review B 92, 144513 (2015)Sudden Gap Closure across the Topological Phase Transition in (Bi1-xInx)2Se3

Rui Lou, Zhonghao Liu, Wencan Jin, Haifeng Wang, Zhiqing Han, Kai Liu, Xueyun Wang, Tian Qian, Yevhen Kushnirenko, Sang-Wook Cheong, Richard M. Osgood, Jr., Hong Ding, Shancai Wang
Physical Review B 92, 115150 (2015)Camelback-shaped band reconciles heavy electron behavior with weak electronic Coulomb correlations in superconducting TlNi2Se2

N. Xu, C. E. Matt, P. Richard, A. van Roekeghem, S. Biermann, X. Shi, S.-F. Wu, H. W. Liu, D. Chen, T. Qian, N. C. Plumb, M. Radovic, Hangdong Wang, Qianhui Mao, Jianhua Du, Minghu Fang, J. Mesot, H. Ding, M. Shi
Physical Review B 92, 081116 (2015)ARPES measurements of the superconducting gap of Fe-based superconductors and their implications to the pairing mechanism

P. Richard, T. Qian, H. Ding
Journal of Physics: Condensed Matter 27, 293203 (2015)Observation of two distinct dxz/dyz band splittings in FeSe

P. Zhang, T. Qian, P. Richard, X. P. Wang, H. Miao, B. Q. Lv, B. B. Fu, T. Wolf, C. Meingast, X. X. Wu, Z. Q. Wang, J. P. Hu, H. Ding
Physical Review B 91, 214503 (2015)Experimental discovery of Weyl semimetal TaAs

B. Q. Lv, H. M. Weng, B. B. Fu, X. P. Wang, H. Miao, J. Ma, P. Richard, X. C. Huang, L. X. Zhao, G. F. Chen, Z. Fang, X. Dai, T. Qian, H. Ding
Physical Review X 5, 031013 (2015)Tuning electronic correlations in transition metal pnictides: chemistry beyond the valence count

E. Razzoli, C. E. Matt, M. Kobayashi, X.-P. Wang, V. N. Strocov, A. van Roekeghem, S. Biermann, N. C. Plumb, M. Radovic, T. Schmitt, C. Capan, Z. Fisk, P. Richard, H. Ding, P. Aebi, J. Mesot, M. Shi
Physical Review B 91, 214502 (2015)Probing single magnon excitations in Sr2IrO4 using O K-edge resonant inelastic X-ray scattering

X. Liu, M. P. M. Dean, J. Liu, S. G. Chiuzbăian, N. Jaouen, A. Nicolaou, W. G. Yin, C. Rayan Serrao, R. Ramesh, H. Ding, J. P. Hill
Journal of Physics: Condensed Matter 27, 202202 (2015)Raman scattering investigation of large positive magnetoresistance material WTe2

W. -D. Kong, S. -F. Wu, P. Richard, C. -S. Lian, J. -T. Wang, C. -L. Yang, Y. -G. Shi, H. Ding
Applied Physics Letters 106, 081906 (2015)Growth of high-quality superconducting FeSe0.5Te0.5 thin films suitable for angle-resolved photoemission spectroscopy measurements via pulsed laser deposition

W.-D. Kong, S.-F. Wu, G. Wang, T. Qian, J.-X. Yin, P. Richard, L. Yan, and H. Ding
Chinese Physics Letters 32, 087401 (2015)Three-Dimensional Nanoporous Graphene Substrate for Surface-Enhanced Raman Scattering

Zhiqiang Tu, Shangfei Wu, Fan Yang, Yongfeng Li, Liqiang Zhang, Hongwen Liu, Hong Ding, Pierre Richard
Materials Letters 152, 264 (2015)Observation of a Robust Zero-energy Bound State in Iron-based Superconductor Fe(Te,Se)

J.-X. Yin, Zheng Wu, J.-H. Wang, Z.-Y. Ye, Jing Gong, X. -Y. Hou, Lei Shan, Ang Li, X. -J. Liang, X.-X. Wu, Jian Li, C.-S. Ting, Z. Wang, J.-P. Hu, P.-H. Hor, H. Ding, S. H. Pan
Nature Physics 11, 543 (2015)Surface state bands in superconducting (PtxIr1-x)Te2

W.-D. Kong, H. Miao, T. Qian, Z. J. Wang, G. Xu, A. F. Fang, Y.-B. Huang, P. Zhang, X. Shi, Z. Fang, X. Dai, P. Richard, N. L. Wang, and H. Ding
Chinese Physics Letters 32, 077402 (2015)Observation of strong electron pairing on bands without Fermi surfaces in LiFe1-xCoxAs

H. Miao, T. Qian, X. Shi, P. Richard, T. K. Kim, M. Hoesch, L. Y. Xing, X. C. Wang, C. Q. Jin, J. P. Hu, H. Ding
Nature Communications 6, 6056 (2015)

Year 2014

[Back To Top]

Unconventional Magnetization of Fe3O4 Thin Film Grown on Amorphous SiO2 Substrate

Zhi-Guo Liu, Shang-Fei Wu, Jia-Xin Yin, Wen-Hong Wang, Wan-Dong Kong, Hao-Jun Yang, Pierre Richard, Hong Ding, Lei Yan
arXiv:1411.0208On the origin of the electronic anisotropy in iron pnicitde superconductors

W.-L. Zhang, P. Richard, H. Ding, Athena S. Sefat, J. Gillett, Suchitra E. Sebastian, M. Khodas, G. Blumberg
arXiv:1410.6452The anomaly Cu doping effects on LiFeAs superconductors

L.Y. Xing, H. Miao, X.C. Wang, J. Ma, Q.Q. Liu, Z. Deng, H. Ding, C.Q. Jin
Journal of Physics: Condensed Matter 26, 435703 (2014)Surface vs bulk electronic structures of a moderately correlated topological insulator YbB6 revealed by ARPES

N. Xu, C. E. Matt, E. Pomjakushina, J. H. Dil, G. Landolt, J.-Z. Ma, X. Shi, R. S. Dhaka, N. C. Plumb, M. Radovic, V. N. Strocov, T. K. Kim, M. Hoesch, K. Conder, J. Mesot, H. Ding, M. Shi
Physical Review B 90, 085148 (2014)Correlation-induced self-doping in iron-pnictide superconductor Ba2Ti2Fe2As4O

J.-Z. Ma A. van Roekeghem P. Richard, Z.-H. Liu, H. Miao, L.-K. Zeng, N. Xu, M. Shi, C. Cao, J.-B. He, G.-F. Chen, Y.-L. Sun, G.-H. Cao, S.-C. Wang, S. Biermann, T. Qian and H. Ding
Physical Review Letters 113, 266407 (2014)Dynamical correlations and screened exchange on the experimental bench: spectral properties of the cobalt pnictide BaCo2As2

Ambroise van Roekeghem, Thomas Ayral, Jan M. Tomczak, Michele Casula, Nan Xu, Hong Ding, Michel Ferrero, Olivier Parcollet, Hong Jiang, Silke Biermann
Physical Review Letters 113, 266403 (2014)Structural phase transition induced by van Hove singularity in 5d transition metal compound IrTe2

T. Qian, H. Miao, Z. J. Wang, X. Liu, X. Shi, Y. B. Huang, P. Zhang, P. Richard, M. Shi, M. H. Upton, J. P. Hill, G. Xu, X. Dai, Z. Fang, H. C. Lei, C. Petrovic, A. F. Fang, N. L. Wang, and H. Ding
New Journal of Physics 16, 123038 (2014)Observation of an electron band above the Fermi level in FeTe0.55Se0.45 from in-situ surface doping

P. Zhang, P. Richard, N. Xu, Y.-M. Xu, J. Ma, T. Qian, A. V. Fedorov, J. D. Denlinger, G. D. Gu, and H. Ding
Applied Physics Letters 105, 172601 (2014)Growth of (NaxKy)FezSe2 crystals by chlorides flux at low temperatures

Gang Wang, Tianping Ying, Yaobo Huang, Shifeng Jin, Lei Yan, Hong Ding, Xiaolong Chen
Journal of Crystal Growth 405, 1 (2014)Exotic Kondo crossover in a wide temperature region in the topological Kondo insulator SmB6 revealed by high-resolution ARPES

N. Xu, C. E. Matt, E. Pomjakushina, X. Shi, R. S. Dhaka, N. C. Plumb, M. Radovic ́, P. K. Biswas, D. Evtushinsky, V. Zabolotnyy, J. H. Dil, K. Conder, J. Mesot, H. Ding, and M. Shi
Physical Review B 90, 085148 (2014)Raman scattering investigation of the electron-phonon coupling in superconducting Nd(O,F)BiS2

S. F. Wu, P. Richard, X. B. Wang, C. S. Lian, S. M. Nie, J. T. Wang, N. L. Wang, and H. Ding
Physical Review B 90, 054519 (2014)Observation of anomalous temperature dependence of spectrum on small Fermi surfaces in a BiS2-based superconductor

L. K. Zeng, X. B. Wang, J. Ma, P. Richard, S. M. Nie, H. M. Weng, N. L. Wang, Z. Wang, T. Qian, H. Ding
Physical Review B 90, 054512 (2014)Direct observation of the spin texture in strongly correlated SmB6 and experimental realization of the first topological Kondo insulator

N. Xu, P.K. Biswas, J.H. Dil, R.S. Dhaka, G. Landolt, S. Muff, C.E. Matt, X. Shi, N.C. Plumb, M. Radovic, E. Pomjakushina, K. Conder, A. Amato, S.V. Borisenko, R. Yu, H.-M. Weng, Z. Fang, X. Dai, J. Mesot, H. Ding, M. Shi
Nature Communications 5, 4566 (2014)Observation of momentum-confined in-gap impurity state in Ba0.6K0.4Fe2As2: evidence for anti-phase s± pairing

P. Zhang, P. Richard, T. Qian, X. Shi, J. Ma, L.-K. Zeng, X.-P. Wang, E. Rienks, C.-L. Zhang, Pengcheng Dai, Y.-Z. You, Z.-Y. Weng, X.-X. Wu, J. P. Hu, H. Ding
Physical Review X 4, 031001 (2014)Observation of well-defined quasiparticles at a wide energy range in a quasi-two-dimensional system

L.-L. Jia, Z.-H. Liu, Y.-P. Cai, T. Qian, X.-P. Wang, H. Miao, P. Richard, Y.-G. Zhao, Y. Li, D.-M. Wang, J.-B. He, M. Shi, G.-F. Chen, H. Ding, and S.-C. Wang
Physical Review B 90, 035133 (2014)Coexistence of orbital degeneracy lifting and superconductivity in iron-based superconductors

H. Miao, L. -M. Wang, P. Richard, S. -F. Wu, J. Ma, T. Qian, L. -Y. Xing, X. -C. Wang, C. -Q. Jin, C. -P. Chou, Z. Wang, W. Ku, H. Ding
Physical Review B 89, 220503(R) (2014)Evolution from incoherent to coherent electronic states and its implications for superconductivity in FeTe1−xSex

E. Ieki, K. Nakayama, Y. Miyata, T. Sato, H. Miao, N. Xu, X.-P. Wang, P. Zhang, T. Qian, P. Richard, Z.-J. Xu, J. S. Wen, G. D. Gu, H. Q. Luo, H.-H. Wen, H. Ding, and T. Takahashi
Physical Review B 89, 140506(R) (2014)Raman scattering investigation of superconducting Ba2Ti2Fe2As4O

S.-F. Wu, P. Richard, W.-L. Zhang, C.-S. Lian, Y.-L. Sun, G.-H. Cao, J.-T. Wang, and H. Ding
Physical Review B 89, 134522 (2014)Design of an ultrahigh-energy-resolution and wide-energy-range soft X-ray beamline

L. Xue, R. Reininger, Y.-Q. Wu, Y. Zou, Z.-M. Xu,Y.-B. Shi, J. Dong, H. Ding, J.-L. Sun, Y. Wang, R.-Z. Tai
Journal of Synchrotron Radiation 21, 273 (2014)Observation of Strong-Coupling Pairing with Weakened Fermi-Surface Nesting at Optimal Hole Doping in Ca0.33Na0.67Fe2As2

SHI Ying-Bo, HUANG Yao-Bo, WANG Xiao-Ping, SHI Xun, ROEKEGHEM A-Van, ZHANG Wei-Lu, XU Na, RICHARD Pierre, QIAN Tian, RIENKS Emile, THIRUPATHAIAH S5,6, ZHAO Kan, JIN Chang-Qing, SHI Ming, DING Hong
Chinese Physics Letters 31, 067403 (2014)

Year 2013

[Back To Top]

Angle-resolved photoemission spectroscopy observation of anomalous electronic states in EuFe2As2-xPx

P. Richard, C. Capan, J. Ma, P. Zhang, N. Xu, T. Qian, J. D. Denlinger, G.-F. Chen, A. S. Sefat, Z. Fisk, H. Ding
Journal of Physics: Condensed Matter 26, 035702 (2013)Possible nodal superconducting gap emerging at the Lifshitz transition in heavily hole-doped Ba0.1K0.9Fe2As2

N. Xu, P. Richard, X. Shi, A. van Roekeghem, T. Qian, E. Razzoli, E. Rienks, G.-F. Chen, E. Ieki, K. Nakayama, T. Sato, T. Takahashi, M. Shi, H. Ding
Physical Review B 88, 220508(R) (2013)Surface and Bulk Electronic Structure of the Strongly Correlated System SmB6 and Implications for a Topological Kondo Insulator

N. Xu, X. Shi, P. K. Biswas, C. E. Matt, R. S. Dhaka, Y. Huang, N. C. Plumb, M. Radovic, J. H. Dil, E. Pomjakushina, A. Amato, Z. Salman, D. McK. Paul, J. Mesot, H. Ding, M. Shi
Physical Review B 88, 121102(R) (2013)In-plane optical spectroscopy study on FeSe epitaxial thin film grown on SrTiO3 substrate

R. H. Yuan, W. D. Kong, L. Yan, H. Ding, N. L. Wang
Physical Review B 87, 144517 (2013)ARPES observation of isotropic superconducting gaps in isovalent Ru-substituted Ba(Fe0.75Ru0.25)2As2

N. Xu, P. Richard, X.-P. Wang, X. Shi, A. van Roekeghem, T. Qian, E. Ieki, K. Nakayama, T. Sato, E. Rienks, S. Thirupathaiah, J. Xing, H.-H. Wen, M. Shi, T. Takahashi, H. Ding
Physical Review B 87, 094513 (2013)Strongly momentum-dependent screening dynamics in La0.5Sr1.5MnO4 observed with resonant inelastic x-ray scattering

X. Liu, T. F. Seman, K. H. Ahn, Michel van Veenendaal, D. Casa, D. Prabhakaran, A. T. Boothroyd, H. Ding, J. P. Hill
Physical Review B 87, 201103(R) (2013)Persistent high-energy spin excitations in iron-pnictide superconductors

Ke-Jin Zhou, Yao-Bo Huang, Claude Monney, Xi Dai, Vladimir N. Strocov, Nan-Lin Wang, Zhi-Guo Chen, Chenglin Zhang, Pengcheng Dai, Luc Patthey, Jeroen van den Brink, Hong Ding & Thorsten Schmitt
Nature Communications 4, 1470 (2013)Electronic band structure of BaCo2As2: a fully-doped ferropnictide with reduced electronic correlations

N. Xu, P. Richard, A. van Roekeghem, P. Zhang, H. Miao, W.-L. Zhang, T. Qian, M. Ferrero, A. S. Sefat, S. Biermann, H. Ding
Physical Review X 3, 011006 (2013)Experimental investigation of the electronic structure of Ca0.83La0.17Fe2As2

Y.-B. Huang, P. Richard, J.-H. Wang, X.-P. Wang, X. Shi, N. Xu, Z. Wu, A. Li, J.-X. Yin, T. Qian, B. Lv, C. W. Chu, S. H. Pan, M. Shi, H. Ding
Chinese Physics Letters 30, 017402 (2013)

Year 2012

[Back To Top]

Angle-resolved photoemission studies of the superconducting gap symmetry in Fe-based superconductors

Y.-B. Huang, P. Richard, X.-P. Wang, T. Qian, H. Ding
AIP Advances 2, 041409 (2012)Observation of momentum space semi-localization in Si-doped β-Ga2O3

P. Richard, T. Sato, S. Souma, N. Nakayama, H. W. Liu, K. Iwaya, T. Hitosugi, H. Aida, H. Ding, T. Takahashi
Applied Physics Letters 101, 232105 (2012)Effect of Li-deficiency impurities on the electron-overdoped LiFeAs superconductor

Meng Wang, Miaoyin Wang, Hu Miao, S. V. Carr, D. L. Abernathy, M. B. Stone, X. C. Wang, Lingyi Xing, C. Q. Jin, Xiaotian Zhang, Jiangping Hu, Tao Xiang, Hong Ding, and Pengcheng Dai
Physical Review B 86, 144511 (2012)Observation of an isotropic superconducting gap at the Brillouin zone center of Tl0.63K0.37Fe1.78Se2

X.-P. Wang, P. Richard, A. van Roekeghem, Y.-B. Huang, E. Razzoli, T. Qian, H.-D. Wang, C.-H. Dong, M.-H. Fang, M. Shi, H. Ding
EPL 99, 67001 (2012)Effects of Ru Substitution on Dimensionality and Electron Correlations in Ba(Fe1-xRux)2As2

N. Xu, T. Qian, P. Richard, Y.-B. Shi, X.-P. Wang, P. Zhang, Y.-B. Huang, Y.-M. Xu, H. Miao, G. Xu, G.-F. Xuan, W.-H. Jiao, Z.-A. Xu, G.-H. Cao, H. Ding
Physical Review B 86, 064505 (2012)Orbital characters and near two-dimensionality of Fermi surfaces in NaFe1-xCoxAs

Liu, Z. -H.; Richard, P.; Li, Y.; Jia, L. -L.; Chen, G. -F.; Xia, T. -L.; Wang, D. -M.; He, J. -B.; Yang, H. -B.; Pan, Z. -H.; Valla, T.; Johnson, P. D.; Xu, N.; Ding, H.; Wang, S. -C.
Applied Physics Letters 101, 202601 (2012)Three-dimensionality and orbital characters of Fermi surface in (Tl,Rb)yFe2-xSe2

Z.-H. Liu, P. Richard, N. Xu, G. Xu, Y. Li, X.-C. Fang, L.-L. Jia, G.-F. Chen, D.-M. Wang, J.-B. He, T. Qian, J.-P. Hu, H. Ding, S.-C. Wang
Physical Review Letters 109, 037003 (2012)Orbital Characters Determined from Fermi Surface Intensity Patterns using Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy

X.-P. Wang, P. Richard, Y.-B. Huang, H. Miao, L. Cevey, N. Xu, Y.-J. Sun, T. Qian, Y.-M. Xu, M. Shi, J.-P. Hu, X. Dai, H. Ding
Physical Review B 85, 214518 (2012)Local antiferromagnetic exchange and collaborative Fermi surface as key ingredients of high temperature superconductors

J.P. Hu, H. Ding
Scientific Reports 2, 381 (2012)Unconventional Anisotropic s-Wave Superconducting Gaps of LiFeAs Iron-Pnictide Superconductor

K. Umezawa, Y. Li, H. Miao, K. Nakayama, Z.-H. Liu, P. Richard, T. Sato, J. B. He, D.-M. Wang, G. F. Chen, H. Ding, T. Takahashi, S.-C. Wang
Physical Review Letters 108, 037002 (2012)Evolution of electronic structure upon Cu doping in the topological insulator Bi2Se3

Y. Tanaka, K. Nakayama, S. Souma, T. Sato, N. Xu, P. Zhang, P. Richard, H. Ding, Y. Suzuki, P. Das, K. Kadowaki, and T. Takahashi
Physical Review B 85, 125111 (2012)Isotropic superconducting gaps with enhanced pairing on electron Fermi surfaces in FeTe0.55Se0.45

H. Miao, P. Richard, Y. Tanaka, K. Nakayama, T. Qian, K. Umezawa, T. Sato, Y.-M. Xu, Y.-B. Shi, N. Xu, X.-P. Wang, P. Zhang, H.-B. Yang, Z.-J. Xu, J. S. Wen, G.-D. Gu, X. Dai, J.-P. Hu, T. Takahashi, H. Ding
Physical Review B 85, 094506 (2012)

Year 2011

[Back To Top]

Fe-based superconductors: an angle-resolved photoemission spectroscopy perspective

P. Richard, T. Sato, K. Nakayama, T. Takahashi, H. Ding
Report on Progress in Physics 74, 124512 (2011)Two pseudogaps with different energy scales at the antinode of the high-temperature Bi2Sr2CuO6 superconductor using angle-resolved photoemission spectroscopy

K. Nakayama, T. Sato, Y.-M. Xu, Z.-H. Pan, P. Richard, H. Ding, H.-H. Wen, K. Kudo, T. Sasaki, N. Kobayashi, and T. Takahashi
Physical Review B 83, 224509 (2011)A precise method for visualizing dispersive features in image plots

P. Zhang, P. Richard, T. Qian, Y.-M. Xu, X. Dai, and H. Ding
Review of Scientific Instruments 82, 043712 (2011)Strong nodeless pairing on separate electron Fermi surface sheets in (Tl, K)Fe1.78Se2 probed by ARPES

X.-P. Wang, T. Qian, P. Richard, P. Zhang, J. Dong, H.-D. Wang, C.-H. Dong, M.-H. Fang and H. Ding
EPL 93, 57001(2011)Absence of holelike Fermi surface in superconducting K0.8Fe1.7Se2 revealed by angle-resolved photoemission spectroscopy

T. Qian, X.-P. Wang, W.-C. Jin, P. Zhang, P. Richard, G. Xu, X. Dai, Z. Fang, J.-G. Guo, X.-L. Chen, and H. Ding
Physical Review Letters 106, 187001 (2011)Direct Observation of Broken Time-Reversal Symmetry on the Surface of a Magnetically Doped Topological Insulator

Yoshinori Okada, Chetan Dhital, Wenwen Zhou, Erik D. Huemiller, Hsin Lin, S. Basak, A. Bansil, Y.-B. Huang, H. Ding, Z. Wang, Stephen D. Wilson, and V. Madhavan
Physical Review Letters 106, 206805 (2011)Universality of superconducting gaps in overdoped Ba0.3K0.7Fe2As2 observed by angle-resolved photoemission spectroscopy

K. Nakayama, T. Sato, P. Richard, Y.-M. Xu, T. Kawahara, K. Umezawa, T. Qian, M. Neupane, G. F. Chen, H. Ding, T. Takahashi
Physical Review B 83, 020501(R) (2011)Fermiology of Sr4V2O6Fe2As2: Quasi-Nested Fe vs Mott-Insulating V Orbitals

T. Qian, N. Xu, Y.-B. Shi, K. Nakayama, P. Richard, T. Kawahara, T. Sato, T. Takahashi, M. Neupane, Y.-M. Xu, X.-P. Wang, G. Xu, X. Dai, Z. Fang, P. Cheng, H. H. Wen, H. Ding
Physical Review B 83, 140513(R) (2011)Unconventional superconducting gap in NaFe0.95Co0.05As observed by ARPES

Z.-H. Liu, P. Richard, K. Nakayama, G.-F. Chen, S. Dong, J.-B. He, D.-M. Wang, T.-L. Xia, K. Umezawa, T. Kawahara, S. Souma, T. Sato, T. Takahashi, T. Qian, Yaobo Huang, Nan Xu, Yingbo Shi, H. Ding, S.-C. Wang
Physical Review B 84, 064519 (2011)Observation of a ubiquitous three-dimensional superconducting gap function in optimally-doped Ba0.6K0.4Fe2As2

Y.-M. Xu, Y.-B. Huang, X.-Y. Cui, R. Elia, M. Radovic, M. Shi, G.-F. Chen, P. Zheng, N.-L. Wang, P.-C. Dai, J.-P. Hu, Z. Wang, H. Ding
Nature Physics 7, 198 (2011)Electron-hole asymmetry in the superconductivity of doped BaFe2As2 seen via the rigid chemical-potential shift in photoemission

M. Neupane, P. Richard, Y.-M. Xu, K. Nakayama, T. Sato, T. Takahashi, A. V. Fedorov, G. Xu, X. Dai, Z. Fang, Z. Wang, G.-F. Chen, N.-L. Wang, H.-H. Wen, H. Ding
Physical Review B 83, 094522 (2011)Fermi surface dichotomy of superconducting gap and pseudogap in underdoped pnictides

Y.-M. Xu, P. Richard, K. Nakayama, T. Kawahara, Y. Sekiba, T. Qian, M. Neupane, S. Souma, T. Sato, T. Takahashi, H. Luo, H.-H. Wen, G.-F. Chen, N.-L. Wang, Z. Wang, Z. Fang, X. Dai, H. Ding
Nature Communications 2, 392 (2011)Electronic structure of optimally doped pnictide Ba0.6K0.4Fe2As2: a comprehensive angle- resolved photoemission spectroscopy investigation

H. Ding, K. Nakayama, P. Richard, S. Souma, T. Sato, T. Takahashi, M. Neupane, Y.-M. Xu, Z.-H. Pan, A.V. Federov, Z. Wang, X. Dai, Z. Fang, G.F. Chen, J.L. Luo, and N.L. Wang
Journal of Physics: condensed matter 23, 135701(2011)

Year 2010

[Back To Top]

Evidence for Competition between Superconductivity and Kondo Effect in CeFeAsO0.7F0.3 under High Pressure

Liling Sun, Xi Dai, Chao Zhang, Wei Yi, Lirong Zheng, Zheng Jiang, Xiangjun Wei, Yuying Huang, Jie Yang, Zhian Ren, Wei Lu, Xiaoli Dong, Guangcan Che, Qi Wu, Hong Ding, Jing Liu, Tiandou Hu, Zhongxian Zhao
EPL 91, 57008 (2010)Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy of Iron-Chalcogenide Superconductor Fe1.03Te0.7Se0.3: Strong-Coupling Superconductivity and Universality of Inter-Band Scattering

K. Nakayama, T. Sato, P. Richard, T. Kawahara, Y. Sekiba, T. Qian, G. F. Chen, J. L. Luo, N. L. Wang, H. Ding, T. Takahashi
Physical Review Letters 105, 197001 (2010)Angle-resolved photoemission study of heavily electron-doped BaFe2-xCoxAs2

Y. Sekiba, T. Sato, K. Nakayama, K. Terashima, P. Richard, J.H. Bowen, H. Ding, Y.-M. Xu, L.J. Li, G.H. Cao, Z.-A. Xu, T. Takahashi
Physica C 470, S394 (2010)High-resolution ARPES study of electron-doped Fe-based superconductor BaFe1.85Co0.15As2

T. Kawahara, K. Terashima, Y. Sekiba, J.H. Bowen, K. Nakayama, T. Sato, P. Richard, Y.M. Xu, L.J. Li, G.H. Cao, Z.-A. Xu, H. Ding, T. Takahashi
Physica C 470, S440 (2010)Observation of Dirac Cone Electronic Dispersion in BaFe2As2

P. Richard, K. Nakayama, T. Sato, M. Neupane, Y.-M. Xu, J. H. Bowen, G. F. Chen, J. L. Luo, N. L. Wang, H. Ding, and T. Takahashi
Physical Review Letters 104, 137001 (2010)

Year 2009

[Back To Top]

Electronic structure of heavily electron-doped BaFe1.7Co0.3As2 studied by angle-resolved photoemission

Y. Sekiba, T. Sato, K. Nakayama, K. Terashima, P. Richard, J. H. Bowen, H. Ding, Y.-M. Xu, L. J. Li, G. H. Cao, Z.-A. Xu, and T. Takahashi
New Journal of Physics 11, 025020 (2009)Fermi surface nesting induced strong pairing in iron-based superconductors

K. Terashima, Y. Sekiba, J. H. Bowen, K. Nakayama, T. Kawahara, T. Sato, P. Richard, Y.-M. Xu, L. J. Li, G. H. Cao, Z.-A. Xu, H. Ding, and T. Takahashi
PNAS 106, 7330 (2009)Superconducting-Gap Symmetry of Ba0.6K0.4Fe2As2 Studied by Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy

K. Nakayama, T. Sato, P. Richard, Y.-M. Xu, Y. Sekiba, S. Souma, G. F. Chen, J. L. Luo, N. L. Wang, H. Ding, and T. Takahashi
EuroPhysics Letters 85, 67002 (2009)Band Structure and Fermi Surface of an Extremely Overdoped Iron-Based Superconductor KFe2As2

T. Sato, K. Nakayama, Y. Sekiba, P. Richard, Y.-M. Xu, S. Souma, T. Takahashi, G. F. Chen, J. L. Luo, N. L. Wang, and H. Ding
Physical Review Letters 103, 047002 (2009)Observation of a novel orbital selective Mott transition in Ca1.8Sr0.2RuO4

M. Neupane, P. Richard, Z.-H. Pan, Y. Xu, R. Jin, D. Mandrus, X. Dai, Z. Fang, Z. Wang, and H. Ding
Physical Review Letters 103, 097001 (2009)Evolution of Fermi surface and pseudogap in chemically substituted high-Tc cuprates

Z.-H. Pan, P. Richard, Y.-M. Xu, M. Neupane, P. Bishay, A.V. Fedorov, H. Luo, L. Fang, H.-H. Wen, Z. Wang, and H. Ding
Physical Review B 79, 092507 (2009)Observation of an Orbital Selective Electron-Mode Coupling in Fe-Based High-Tc Superconductors

P. Richard, T. Sato, K. Nakayama, S. Souma, T. Takahashi, Y.-M. Xu, G. F. Chen, J. L. Luo, N. L. Wang, and H. Ding
Physical Review Letters 102, 047003 (2009))

Year 2008

[Back To Top]

Coexistence of competing orders in real and momentum space in high-Tc superconductor Bi2Sr2-xLaxCuO6+delta

J.-H. Ma, Z.-H. Pan, F. C. Niestemski, M. Neupane, Y.-M. Xu, P. Richard, K. Nakayama, T. Sato, T. Takahashi, H.-Q. Luo, L. Fang, H.-H. Wen, Ziqiang Wang, H. Ding, and V. Madhavan
Physical Review Letters 101, 207002 (2008)Observation of Fermi-surface–dependent nodeless superconducting gaps in Ba0.6K0.4Fe2As2

H. Ding, P. Richard, K. Nakayama, K. Sugawara, T. Arakane, Y. Sekiba, A. Takayama, S. Souma, T. Sato, T. Takahashi, Z. Wang, X. Dai, Z. Fang, G. F. Chen, J. L. Luo, and N. L. Wang
EuroPhysics Letters 83, 47001 (2008)Emergence of the nodal portion of the Fermi surface due to the reduction process in the electron-doped cuprates

P. Richard, M. Neupane, Y.-M. Xu, P. Fournier, S.L. Li, Pengcheng Dai, Z. Wang, and H. Ding
Physica B 403, 1170 (2008)Universal character of CoO2 plane studied by high-resolution angle-resolved photoemission

T. Arakane, T. Sato, T. Takahashi, H. Ding, T. Fujii, A. Asamitsu
Physica B 403, 1086 (2008)

Year 2007

[Back To Top]

A distinct bosonic mode in an electron-doped high-transition-temperature superconductor

F.C. Niestemski, S. Kunwar, S. Zhou, S.L. Li, H. Ding, Z. Wang, P. Dai, V. Madhavan
Nature 450, 1058 (2007)Angle-resolved photoemission spectroscopy study on the Fermi surface topology of NaxCoO2

H.-B. Yang, Z. Wang, H. Ding
Journal of Physics: condensed matter 19, 355004 (2007)Magnetic isotope effect in Bi2Sr2CaCu2O8+delta studied by high-resolution angle-resolved photoemission spectroscopy

K. Terashima, T. Sato, H. Matsui, T. Takahashi, H. Ding, T. Yamamoto, K. Kadowaki
Physica C 460, 934 (2007)Competition between antiferromagetism and superconductivity in electron-doped cuprates triggered by oxygen reduction

P. Richard, Y.-M. Xu, Z.-H. Pan, M. Neupane, S.L. Li, Pengcheng Dai, P. Fournier, Z. Wang, and H. Ding
Physical Review Letters 99, 157002 (2007)Evolution of the pseudogap across the magnetic-superconducting phase boundary of Nd2-xCexCuO4

H. Matsui, T. Takahashi, T. Sato, K. Terashima, H. Ding, T. Uefuji, and K. Yamada
Physical Review B 75, 224514 (2007)Correlating off-stoichiometric doping and nanoscale electronic inhomogeneity in high-Tc superconductor Bi2Sr2CaCu2O8+x

Sen Zhou, Hong Ding, and Ziqiang Wang
Physical Review Letters 98, 076401 (2007)Fermi surface and band dispersions of MxCoO2 (M : Na, K, and Rb) studied by angle-resolved photoemission spectroscopy

T. Arakane, T. Sato, T. Takahashi, H. Ding, T. Fujii, A. Asamitsu
Journal of Physical society of Japan 76, 054704 (2007)

Year 2006

[Back To Top]

Unusual photoemission resonances of oxygen-dopant induced states in Bi2Sr2CaCu2O8+x

P. Richard, Z.-H. Pan, M. Neupane, A.V. Fedorov, T. Valla, P.D. Johnson, G.D. Gu, W. Ku, Z. Wang, and H. Ding
Physical Review B 74, 094512 (2006)Fine Details of the Nodal Electronic Excitations in Bi2Sr2CaCu2O8+delta

T. Valla, T.E. Kidd, J. D. Rameau, H.-J. Noh, G.D. Gu, P.D. Johnson, H.-B. Yang, and H. Ding
Physical Review B 73, 184518 (2006)Doping evolution of the chemical potential, spin-correlation gap, and charge dynamics of Nd2-xCexCuO

N.L. Wang, G. Li, D. Wu, X.H. Chen, C.H. Wang, and H. Ding
Physical Review B 73, 184502 (2006)Dopant-Induced Nanoscale Electronic Inhomogeneity in Ca2-xSrxRuO4

Jiandi Zhang, Ismail, R. G. Moore, S.-C. Wang, H. Ding, R. Jin, D. Mandrus, and E. W. Plummer
Physical Review B 96, 066401 (2006)Impurity effects on the electron-mode coupling in high-temperature superconductors

K. Terashima, H. Matsui, D. Hashimoto, T. Sato, T. Takahashi, H. Ding, T. Yamamoto, and K. Kadowaki
Nature Physics 2, 27 (2006)ARPES study of quasiparticle state in electron-doped cuprate Nd2-xCexCuO4

H. Matsui, K. Terashima, T. Sato, T. Takahashi, S.-C.Wang, H.-B. Yang, H. Ding, T. Uefuji, and K.Yamada
Journal of Physics and Chemistry of Solids 67, 249 (2006)Many-body interactions in Bi-based high-Tc cuprates studied by angle-resolved photoemission spectroscopy

T. Sato, H. Matsui, K. Terashima, T. Takahashi, H. Ding, H.-B. Yang, S.-C. Wang, T. Fujii, T. Watanabe, A. Matsuda, T. Terashima, and K. Kadowaki
Journal of Physics and Chemistry of Solids 67, 628 (2006)

Year 2005

[Back To Top]

Dimensional crossover in the electronic structure of (Bi,Pb)2(Sr,La)2CuO6+delta

T. Takeuchi, T. Kondo, T. Kitao, H. Kaga, H.-B. Yang, H. Ding, A. Kaminski, J.C. Campuzano
Physical Review Letters 95, 227004 (2005)Fermi surface evolution and Luttinger theorem in NaxCoO2: a systematic photoemission study

H.-B. Yang, Z.-H. Pan, A.K.P. Sekharan, T. Sato, S. Souma, T. Takahashi, R. Jin, B.C. Sales, D. Mandrus, A.V. Fedorov, Z. Wang, and H. Ding
Physical Review Letters 95, 146401 (2005)Angle-resolved and resonant photoemission spectroscopy on heavy-fermion superconductors Ce2CoIn8 and Ce2RhIn8

S. Raj, Y. Iida, S. Souma, T. Sato, T. Takahashi, H. Ding, S. Ohara, T. Hayakawa, G. F. Chen, I. Sakamoto, H. Harima
Physical Review B 71, 224516 (2005)Electron Correlation and Fermi Surface Topology of NaxCoO2

Sen Zhou, Meng Gao, H. Ding, Patrick A. Lee, and Ziqiang Wang
Physical Review Letters 94, 206401 (2005)Evolution of electronic structure in Ca2−xSrxRuO4 observed by photoemission

S.-C. Wang and H. Ding
New Journal of Physics 7, 112 (2005)ARPES on Antiferromagnetic Superconductor Nd1.87Ce0.13CuO4: Spin-Correlation Gap, Pseudogap, and the Induced Quasiparticle Mass Enhancement

H. Matsui, K. Terashima, T. Sato, T. Takahashi, S.-C.Wang, H.-B. Yang, H. Ding, T. Uefuji, and K.Yamada
Physical Review Letters 94, 047005 (2005)

Year 2004

[Back To Top]

Fermi surface topology of Ca1.5Sr0.5RuO4 determined by angle-resolved photoelectron spectroscopy

S.-C. Wang, H.-B. Yang, A.K.P. Sekharan, S. Souma, H. Matsui, T. Sato, T. Takahashi, C. Lu, J. Zhang, R. Jin, D. Mandrus, E.W. Plummer Z. Wang, H. Ding
Physical Review Letters 93, 177007 (2004)Three-dimensional Fermi-surface nesting in 1T-VSe2 studied by angle-resolved photoemission spectroscopy

T. Sato, K. Terashima, S. Souma, H. Matsui, T. Takahash, H.-B. Yang, S.-C. Wang, H. Ding, N. Maeda, K. Hayashi
J. Phys. Soc. Japan 73, 3331 (2004)ARPES on Na0.6CoO2: Fermi surface, extended flat dispersion, and unusual band splitting

H.-B. Yang, S.-C. Wang, A.K.P. Sekharan, H. Matsui, S. Souma, T. Sato, T. Takahashi, T. Takeuchi, J.C. Campuzano, R. Jin, B.C. Sales, D. Mandrus, Z. Wang, H. Ding
Physical Review Letters 92, 246403 (2004)Magnetic interaction in hole-doped high-T-c superconductors observed by angle-resolved photoemission spectroscopy

T. Sato, H. Matsui, K. Terashima, T. Takahashi, H. Ding, H.-B. Yang, S.-C. Wang, T. Fujii, T. Watanabe, A. Matsuda, T. Terashima, and K. Kadowaki
Physica C 412, 51 (2004)Spectral evidence for Bogoliubov quasiparticle in triple-layered high-T-c superconductor Bi2Sr2Ca2Cu3O10

H. Matsui, T. Sato, T. Takahashi, S.-C. Wang, H.-B. Yang, H. Ding, T. Fujii, T. Watanabe, A. Matsuda
Physica C 408, 814 (2004)Fermi surface, superconducting gap, and many-body effects in Bi2Sr2Can-1CunO2n+4 (n=1-3)

T. Sato, H. Matsui, T. Takahashi, H. Ding, H.-B. Yang, S.-C. Wang, T. Fujii, T. Watanabe, A. Matsuda, T. Terashima, and K. Kadowaki
Physica C 408, 812 (2004)Direct observation of superconducting gaps in MgB2 by angle-resolved photoemission spectroscopy

S. Souma, Y. Machida, T. Sato, T. Takahashi, H. Matsui, S.-C. Wang, H. Ding, A. Kaminski, J.C. Campuzano, S. Sasaki, and K. Kadowaki
Physica C 408, 102 (2004)The quasiparticle lineshape of Sr2RuO4 and its relation to anisotropic transport

S.-C. Wang, H.-B. Yang, A.K.P. Sekharan, H. Ding, J.R. Engelbrecht, X. Dai, Z. Wang, A. Kaminski , T. Valla, T. Kidd, A.V. Fedorov, P.D. Johnson
Physical Review Letters 92, 137002 (2004)

Year 2003

[Back To Top]

Observation of Band Renormalization Effects in Hole-Doped High-Tc Superconductors

T. Sato, H. Matsui, T. Takahashi, H. Ding, H.-B. Yang, S.-C. Wang, T. Fujii, T. Watanabe, A. Matsuda, T. Terashima, and K. Kadowaki
Physical Review Letters 91, 157003 (2003)BCS-Like Bogoliubov Quasiparticles in High-Tc Superconductors Observed by Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy

H. Matsui, T. Sato, T. Takahashi, S.-C. Wang, H.-B. Yang, H. Ding, T. Fujii, T. Watanabe, and A. Matsuda
Physical Review Letters 90, 217002 (2003)Direct evidence for superconducting quasiparticle in triple-layered high-T-c superconductor

T. Takahashi, H. Matsui, T. Sato, S.-C. Wang, H.-B. Yang, H. Ding, T. Fujii, T. Watanabe, A. Matsuda
Physica C 388, 305 (2003)Low energy excitation in Bi-2(2)n-1(n)2n+4(Sr)Ca(Cu)O (n=1-3) studied by high-resolution ARPES

H. Matsui, T. Sato, T. Takahashi, H.-B. Yang, S.-C. Wang, H. Ding, T. Fujii, T. Watanabe, A. Matsuda, T. Terashima, and K. Kadowaki
International Journal of Modern Physics B 17, 3554 (2003)The origin of multiple superconducting gaps in MgB2

S. Souma, Y. Machida, T. Sato, T. Takahashi, H. Matsui, S.-C. Wang, H. Ding, A. Kaminski, J.C. Campuzano, S. Sasaki, and K. Kadowaki
Nature 423, 65 (2003)Systematics of electronic structure and interactions in Bi2Sr2Can–1CunO2n+4 (n=1–3) by angle-resolved photoemission spectroscopy

H. Matsui, T. Sato, T. Takahashi, H. Ding, H.-B. Yang, S.-C. Wang, T. Fujii, T. Watanabe, A. Matsuda, T. Terashima, and K. Kadowaki
Physical Review B 67, 060501(R) (2003)

Year 2002

[Back To Top]

Zn-substitution effects on the low-energy quasiparticles in Bi2Sr2CaCu2O8+delta studied by angle-resolved photoemission spectroscopy

S. Nishina, T. Sato, T. Takahashi, S.C. Wang, H.B. Yang, H. Ding, and K. Kadowaki
Journal of Physics and Chemistry of Solids 63, 1069 (2002)Superconducting coherent quasiparticle weight in high-Tc superconductivity from angle-resolved photoemission

H. Ding, J.R. Engelbrecht, Z. Wang, S.-C. Wang, H.-B. Yang, J.C. Campuzano, T. Takahashi, K. Kadowaki, and D.G. Hinks
Journal of Physics and Chemistry of Solids 63, 2135 (2002)High-resolution angle-resolved photoemission study of BaCo1-xNixS2

T. Sato, H. Kumigashira, D. Ionel, T. Ito, T. Takahashi, I. Hase, H. Ding, J.C. Campuzano, S. Shamoto
Physical Review Letters 9, 1127 (2002)Inhomogeneous d-wave superconducting state of a doped Mott insulator

Ziqiang Wang, J.R. Engelbrecht, Shancai Wang, Hong Ding, and Shuheng Pan
Physical Review B 65, 064509 (2002)

Year 2001

[Back To Top]

Coherent quasiparticle weight and its connection to high-Tc superconductivity from angle-resolved photoemission

H. Ding, J.R. Engelbrecht, Z. Wang, J.C. Campuzano, S.-C. Wang, H.-B. Yang, R. Rogan, T. Takahashi, K. Kadowaki, and D.G. Hinks
Physical Review Letters 87, 227001 (2001)Microscopic electronic inhomogeneity in the high-Tc superconductor Bi2Sr2CaCu2O8+x

S.H. Pan, J.P. O’Neal, R.L. Badzey, C. Chamon, H. Ding, J.R. Engelbrecht, Z. Wang, H. Eisaki, S. Uchida, A.K. Gupta, K.-W. Ng, E.W. Hudson, K.M. Lang, and J.C. Davis
Nature 413, 282 (2001)Band reflection and surface reconstruction in Sr2RuO4

H. Ding, S.-C. Wang, H.-B. Yang, T. Takahashi, J.C. Campuzano, and Y. Maeno
Physica C 364-365, 594 (2001)Evolution of metallic states from the Hubbard band in the two-dimensional Mott system BaCo1-xNixS2

T. Sato, H. Kumigashira, T. Takahashi, I. Hase, H. Ding, J.C. Campuzano, and S. Shamoto
Physical Review B 64, 075103 (2001)Determination of the Fermi surface in high-Tc superconductors by angle-resolved photoemission spectroscopy

J. Mesot, M. Randeria, M.R. Norman, A. Kaminski, H. Fretwel, J.C. Campuzano, H. Ding, T. Takeuchi, T. Sato, T. Yokoya, T. Takahashi, I. Chong, T. Terashima, M. Takano, T. Mochiku, and K. Kadowaki
Physical Review B 63, 224516 (2001)High-resolution angle-resolved photoemission study of Pb-substituted Bi2201

T. Sato, Y. Naitoh, T. Kamiyama, T. Takahashi, T. Yokoya, J. Mesot, A. Kaminski, H. Fretwell, J.C. Campuzano, H. Ding, I. Chong, T. Terashima, M. Takano, and K. Kadowaki
Journal of Physics and Chemistry of Solids 62, 157 (2001)

Year 2000

[Back To Top]

Proximity of the metal-insulator/magnetic transition and its impact on the one-electron spectral function: A doping-dependent ARPES study

J. Mesot, A. Kaminski, H. Fretwel, S. Rosenkranz, J.C. Campuzano, M.R. Norman, H. Ding, M. Randeria, K. Kadowaki
International Journal of Modern Physics B 14, 3596 (2000)Superconducting gap, Pseudogap, and Fermi Surface of Bi2201: High Energy- and Momentum-Resolution Photoemission Study

T. Sato, Y. Naitoh, T. Kamiyama, T. Takahashi, T. Yokoya, J. Mesot, A. Kaminski, H. Fretwell, J.C. Campuzano, H. Ding, I. Chong, T. Terashima, M. Takano, and K. Kadowaki
Physica C 341-348, 2091 (2000)Quasiparticles in the superconducting state of Bi2Sr2CaCu2O8+delta

A. Kaminski, J. Mesot, H. Fretwel, J.C. Campuzano, M.R. Norman, M. Randeria, H. Ding, T. Sato, T. Takahashi, T. Mochiku, K. Kadowaki, and H. Hoechst
Physical Review Letters 84, 1788 (2000)

Year 1999

[Back To Top]

Changes in superconducting gap anisotropy with doping and implications for the penetration depth

J. Mesot, M.R. Norman, H. Fretwel, A. Kaminski, J.C. Campuzano, H. Ding, M. Randeria, A. Paramekanti, T. Takeuchi, T. Mochiku, T. Yokoya, T. Sato, T. Takahashi, and K. Kadowaki
International Journal of Modern Physics B 13, 3709 (1999)BSCCO superconductors: Hole-like Fermi surface and doping dependence of the gap function

J. Mesot, M.R. Norman, H. Ding, M. Randeria, J.C. Campuzano, A. Paramekanti, H. Fretwel, A. Kaminski, T. Takeuchi, T. Yokoya, T. Sato, T. Takahashi, T. Mochiku, and K. Kadowaki
Journal of Low Temperature Physics 117, 365 (1999)Electronic spectra and their relation to the (pi , pi) collective mode in high-Tc superconductors

J.C. Campuzano, H. Ding, M.R. Norman, H. Fretwell, M. Randeria, A. Kaminski, J. Mesot, T. Yokoya, T. Takeuchi, T. Sato, T. Takahashi, T. Mochiku, K. Kadowaki, P. Guptasarma, D.G. Hinks, Z. Konstantinovic, Z.Z. Li, and H. Raffy
Physical Review Letters 83, 3709 (1999)Superconducting gap anisotropy and quasiparticle interactions: A doping dependent photoemission study

J. Mesot, M.R. Norman, H. Ding, M. Randeria, J.C. Campuzano
Physical Review Letters 83, 840 (1999)Extraction of the Electron Self-Energy from Angle Resolved Photoemission Data: Application to Bi2212

M. R. Norman, H. Ding, H. Fretwell, M. Randeria, and J. C. Campuzano
Physical Review B 60, 7585 (1999)Photoelectron escape depth and inelastic secondaries in high-temperature superconductors

M.R. Norman, M. Randeria, H. Ding, and J.C. Campuzano
Physical Review B 59, 11191 (1999)Hot spots on the Fermi surface of Bi2Sr2CaCu2O8+delta: Stripes versus superstructure

J. Mesot, M.R. Norman, H. Ding, and J.C. Campuzano
Physical Review Letters(comments) 82, 2618 (1999)Destruction of the Fermi surface in underdoped cuprates

J.C. Campuzano, H. Ding, M.R. Norman, and M. Randeria
Physica B 261, 517 (1999)

Year 1998

[Back To Top]

ARPES study of the superconducting gap and pseudogap in Bi2Sr2CaCu2O8+delta

H. Ding, J.C. Campuzano, M.R. Norman, M. Randeria, T. Yokoya, T. Takahashi, T. Takeuchi, T. Mochiku, and K. Kadowaki, P. Guptasarma, D.G. Hinks
Journal of Physics and Chemistry of Solids 59, 1888 (1998)Electron Self-Energy of High Temperature Superconductors as Revealed by Angle resolved Photoemission

M.R. Norman, H. Ding, M. Randeria, J.C. Campuzano
Journal of Physics and Chemistry of Solids 59, 1902 (1998)Phenomenology of Photoemission Lineshapes of High Tc Superconductors

M.R. Norman, M. Randeria, H. Ding, J.C. Campuzano
Physical Review B 57, R11093 (1998)Collective Modes and the Superconducting State Spectral Function of Bi2212

M.R. Norman, H. Ding
Physical Review B 57, R11089 (1998)Destruction of the Fermi Surface in Underdoped High Tc Superconductors

M.R. Norman, H. Ding, M. Randeria, J.C. Campuzano, T. Yokoya, T. Takeuchi, T. Takahashi, T. Mochiku, and K. Kadowaki, P. Guptasarma, D.G. Hinks
Nature 392, 157 (1998)

Year 1997

[Back To Top]

Unusual Dispersion and Lineshape of the Superconducting State Spectral Function of Bi2Sr2CaCu2O8+delta

M.R. Norman, H. Ding, J.C. Campuzano, T. Takeuchi, M. Randeria, T. Yokoya, T. Takahashi, T. Mochiku, and K. Kadowaki
Physical Review Letters 79, 3506 (1997)Angle-resolved Photoemission Study of Sr2RuO4; An extended van-Hove singularity in non-cuprate superconductor

T. Takahashi, T. Yokoya, A. Chainani, H. Ding, J.C. Campuzano, M. Kasai, and Y. Tokura
Physica C 282-287, 218 (1997)ARPES studies of Pb substituted Bi2201 compounds

T. Takeuchi, H. Ding, J.C. Campuzano, T. Yokoya, T. Takahashi, I. Chong, T. Terashima, and M. Takano
Physica C 282-287, 999 (1997)Angle-resolved photoemission spectroscopy of non-cuprate two-dimensional perovskite superconductor Sr2RuO4

T. Yokoya, A. Chainani, T. Takahashi, H. Ding, J.C. Campuzano, M. Kasai, and Y. Tokura
Physica B 237-238, 377 (1997)Evolution of the Fermi Surface with Carrier Concentration in Bi2Sr2CaCu2O8+delta

H. Ding, M.R. Norman, T. Yokoya, T. Takeuchi, M. Randeria, J.C. Campuzano, T. Takahashi, T. Mochiku, and K. Kadowaki
Physical Review Letters 78, 2628 (1997)

Year 1996

[Back To Top]

Angle-resolved Photoemission Study of Sr2RuO4

T. Yokoya, A. Chainani, T. Takahashi, H. Ding, J.C. Campuzano, H. Katayama-Yoshida, M. Kasai, and Y. Tokura
Physical Review B 54, 13311 (1996)Angle-resolved photoemission Spectroscopy Study of the Superconducting Gap Anisotropy in Bi2Sr2CaCu2O8+x

H. Ding, M.R. Norman, J.C. Campuzano, M. Randeria, A.F. Bellman, T. Yokoya, T. Takahashi, T. Mochiku, and K. Kadowaki
Physical Review B 54, R9678 (1996)Spectroscopic Evidence for a Pseudogap in the Normal State of Underdoped High-Tc Superconductors

H. Ding, T. Yokoya, J.C. Campuzano, T. Takahashi, M. Randeria, M.R. Norman, T. Mochiku, K. Kadowaki, and J. Giapintzakis
Nature 382, 382, 51 (1996)ARPES Studies of the Superconducting Gap in High Temperature Superconductors

H. Ding, M.R. Norman, J. Giapintzakis, J.C. Campuzano, H. Claus, H. Wühl, M. Randeria, A.F. Bellman, T. Yokoya, T. Takahashi, T. Mochiku, K. Kadowaki, and D.M. Ginsberg
Spectroscopic Studies of Superconductors 2696, 196 (1996)Direct Observation of Particle-hole Mixing in the Superconducting State by Angle-resolved Photoemission

J.C. Campuzano, H. Ding, M.R. Norman, M. Randeria, A.F. Bellman, T. Yokoya, T. Takahashi, H. Katayama-Yoshida, T. Mochiku, and K. Kadowaki
Physical Review B 53, R14737 (1996)Electronic Excitations in Bi2Sr2CaCu2O8: Fermi Surface, Dispersion, and Absence of Bilayer Splitting

H. Ding, A.F. Bellman, J.C. Campuzano, M. Randeria, M.R. Norman, T. Yokoya, T. Takahashi, H. Katayama-Yoshida, T. Mochiku, K. Kadowaki, G. Jennings, and G.P. Brivio
Physical Review Letters 76, 1533 (1996)

Year 1995

[Back To Top]

Polarization Selection Rules and Superconducting Gap Anisotropy in Bi2Sr2CaCu2O8

M.R. Norman, M. Randeria, H. Ding, J.C. Campuzano, and A.F. Bellman
Physical Review B 52, 15107 (1995)ARPES Studies in the Normal and Superconducting State in Bi2Sr2CaCu2O8

J.C. Campuzano, H. Ding, A.F. Bellman, M.R. Norman, M. Randeria, G. Jennings, T. Yokoya, T. Takahashi, H. Katayama-Yoshida, T. Mochiku, and K. Kadowaki
Journal of Physics and Chemistry of Solids 56, 615 (1995)Electronic Structure of Organic Superconductors k-(ET)2Cu[N(CN)2]Br, k-(ET)2Cu(NCS)2, and k-(ET)2I3 Studied by Photoelectron Spectroscopy

R. Liu, H. Ding, J.C. Campuzano, H.H. Wang, J.M. Williams, and K.D. Carlson
Physical Review B 51, 13000 (1995)Momentum Distribution Sum Rule for Angle-resolved Photoemission

M. Randeria, H. Ding, J.C. Campuzano, A.F. Bellman, G. Jennings, T. Yokoya, T. Takahashi, H. Katayama-Yoshida, T. Mochiku, and K. Kadowaki
Physical Review Letters 74, 4951 (1995)Momentum Dependence of the Superconducting Gap in Bi2Sr2CaCu2O8

H. Ding, J.C. Campuzano, A.F. Bellman, T. Yokoya, M.R. Norman, M. Randeria, T. Takahashi, H. Katayama-Yoshida, T. Mochiku, and K. Kadowaki, and G. Jennings
Physical Review Letters 74, 2784 (1995)Unusual Electronic Structure Near EF in the Organic Superconductor k-[bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene]2Cu[N(CN)2]Br

R. Liu, H. Ding, J.C. Campuzano, H.H. Wang, J.M. Williams, and K.D. Carlson
Physical Review B 51, 6155 (1995)Superconducting Energy Gap in Bi1.8Pb0.4Sr2Ca2Cu3O10+delta

C. Gu, B.W. Veal, R. Liu, A.P. Paulikas, P. Kostic, H. Ding, J.C. Campuzano, B.A. Andrews, R.I.R. Blyth, A.J. Arko, P. Manuel, D.Y. Kaufman, and M.T. Lanagan
Physical Review B 51, 1397 (1995)

Year 1994

[Back To Top]

Electronic Structure and Superconducting Energy Gap in Rb3C60 Single Crystal Studied by Photoemission Spectroscopy

C. Gu, B.W. Veal, R. Liu, A.P. Paulikas, P. Kostic, H. Ding, K. Gofron, J.C. Campuzano, J.A. Schlueter, H.H. Wang, U. Geiser, and J.M. Williams
Physical Review B 50, 16566 (1994)Observation of an "Extended" Van Hove Singularity in YBa2Cu4O8 by Ultrahigh Energy Resolution Angle-resolved Photoemission

K. Gofron, J.C. Campuzano, A.A. Abrikosov, M. Lindroos, A. Bansil, H. Ding, D. Koelling, and B. Dabrowski
Physical Review Letters 73, 3302 (1994)Gap Anisotropy in Bi2Sr2CaCu2O8+delta by Ultrahigh-resolution Angle-resolved Photoemission

H. Ding, J.C. Campuzano, K. Gofron, C. Gu, R. Liu, B.W. Veal, and G. Jennings
Physical Review B 50, 1333 (1994)Photoemission from the High Tc Superconductors

J.C. Campuzano, K. Gofron, H. Ding, R. Liu, B. Dabrowski, and B.W. Veal
Journal of Low Temperature Physics 95, 245 (1994)

Year 1993

[Back To Top]

Occurrence of Van Hove Singularities in YBa2Cu4O8 and YBa2Cu3O6.9

K. Gofron, J.C. Campuzano, H. Ding, C. Gu, R. Liu, B. Dabrowski, B.W. Veal, W. Cramer, and G. Jennings
Journal of Physics and Chemistry of Solids 54, 1193 (1993)Photoemission Studies of Zn, Co, and Gd Substituted YBa2Cu3O7-delta

C. Gu, B.W. Veal, R. Liu, H. Ding, A.P. Paulikas, J.C. Campuzano, P. Kostic, R.W. Wheeler, and H. Zhang
Journal of Physics and Chemistry of Solids 54, 1177 (1993)Signature of the CuO2 Plane Related Bands in YBa2Cu3O6.9 as Seen by Angle-resolved Photoemission

M. Lindroos, A. Bansil, K. Gofron, J.C. Campuzano, H. Ding, R. Liu, and B.W. Veal
Physica C 212, 347 (1993)Reconstruction of the 3-D Atomic Structure of CoSi2 (111) by Photoelectron Holograph

Y. Zhou, X. Chen, J.C. Campuzano, G. Jennings, K. Gofron, H. Ding, and D.K. Saldin
Materials Research Society Symposium Proceedings, April 12-17, San Francisco

Year 1992

[Back To Top]

Fermiology of YBa2Cu4O8

J.C. Campuzano, K. Gofron, R. Liu, H. Ding, B.W. Veal, and B. Dabrowski
Journal of Physics and Chemistry of Solids 53, 1577 (1992)First Principles Angle-resolved Photoemission Intensity Calculations for YBa2Cu3O7 (001)-surface

A. Bansil, M. Lindroos, K. Gofron, J.C. Campuzano, H. Ding, R. Liu, and B.W. Veal
Journal of Physics and Chemistry of Solids 53, 1541 (1992)